Navigation

Ophavsret

Copyright 2003-2018 Daimler AG. Alle rettigheder forbeholdes. Samtlige tekster, billeder, grafikker, lyd-, video- og animationsfiler samt deres opsætning er underlagt ophavsretten og anden immaterielretlig beskyttelse. Kopiering af ovennævnte må ikke finde sted til kommerciel anvendelse eller distribution, ej heller ændres eller gengives på andre websites. Nogle af Daimler AG’s hjemmesider indeholder også materiale, som er ophavsretligt beskyttet af dem, der har stillet dette materiale til rådighed.

Produkter og priser

Efter redaktionens afslutning af enkelte sider kan der være foretaget ændringer i forbindelse med produkter og ydelser. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser i farvenuancer samt ændringer i leverings- og ydelsesomfanget fra producentens side, i det omfang det med rimelighed kan forventes af køberen at acceptere disse ændringer eller afvigelser under hensyntagen til Daimler AG’s interesser. Illustrationerne kan vise tilbehør, ekstraudstyr eller øvrigt omfang, som ikke er omfattet af det almindelige standardudstyr samt ydelser ved levering. Der kan forekomme farveafvigelser, som skyldes tekniske faktorer. Enkelte sider kan ligeledes indeholde typer og ydelser, som ikke tilbydes i alle lande. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser, gælder kun for Forbundsrepublikken Tyskland. Med forbehold for anderledes lydende regulering i salgs- eller leveringsbetingelserne er det de gældende priser på leveringsdagen, der gælder. For vores kontraktpartnere skal priserne forstås som uforpligtende, vejledende udsalgspris. Kontakt derfor en af vores forhandlere for at få de nyeste oplysninger.

Handelsmærker

Medmindre andet er anført, er samtlige mærker, der nævnes på Daimler AG’s internetsider, juridisk beskyttede varemærker tilhørende Daimler. Dette gælder navnlig for modelnavne samt alle virksomhedens logoer og symboler.

Licensrettigheder

Daimler AG ønsker at tilbyde dig et innovativt og informativt internetindhold. Vi håber derfor, at din oplevelse af designet er lige så positiv som vores. Ikke desto mindre beder vi om forståelse for, at Daimler AG er nødt til at beskytte sin intellektuelle ejendomsret, inklusive patenter, handelsmærker og ophavsrettigheder, og at disse internetsider ikke kan give licensrettigheder til Daimlers AG’s intellektuelle ejendom.

Oplysninger om den fremtidige udvikling

Internetsider, investor relations-udgivelser, års- og periodeberetninger, kig ind i fremtiden, præsentationer, audio- og videotransmissioner af arrangementer (live eller båndet) og andre dokumenter på dette website indeholder bl.a. udsagn om den fremtidige udvikling, der bygger på ledelsens aktuelle vurderinger. Ord som “forventer”, “antager”, “tror”, “vurderer”, “regner med”, “agter” “kan/kunne”, “planlægger”, “projicerer”, “bør” og lignende begreber kendetegner sådanne fremadskuende udsagn. Sådanne udsagn er behæftet med visse risici og usikkerhedsmomenter. Eksempler på dette kan være konjunkturnedgang i Europa eller Nordamerika, ændringer i valutakurser, rentesatser og råstofpriser, nye konkurrerende produkter, større salgsincitamenter, succesrig realisering af den nye forretningsmodel for smart samt et fald i gensalgsprisen for brugte biler. Hvis en af disse usikkerhedsfaktorer eller andre vanskeligt definérbare forhold (nogle af dem forefindes under overskriften “Risikoberetning” i Daimlers seneste årsberetning samt under overskriften “Risk Factors” beskrevet i den seneste årsberetning fra Daimler i Formular 20-F, der er indgivet til den amerikanske værdipapir-børstilsynsmyndighed) indtræffer, eller hvis de antagelser, der ligger til grund for udtalelserne, viser sig at være urigtige, kan de faktiske resultater afvige væsentligt fra de resultater, der er nævnt eller implicit givet udtryk for i disse udtalelser. Vi afviser enhver hensigt eller forpligtelse til løbende at opdatere disse fremadskuende udsagn, da de udelukkende er baseret på omstændigheder, der var gældende på dagen for deres offentliggørelse.

Information iht. reglerne om bilæggelse af forbrugertvister (VSBG – Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, § 36)

Daimler AG vil ikke deltage i tvistbilæggelsessager hos forbrugertvistbilæggelsesorganer i medfør af de tyske bestemmelser om bilæggelse af forbrugertvister (VSBG) og er heller ikke forpligtet til dette.

Oplysninger om onlinetvistbilæggelse

EU-Kommissionen har oprettet en internetplatform til netbaseret bilæggelse af tvister (den såkaldte “OTB-platform”. OTB-platformen fungerer som kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der vedrører kontraktforpligtelser i forbindelse med netbaserede købsaftaler. Du kan få adgang til OTB-platformen via følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne og oplysningerne på disse sider udgør ikke noget løfte eller en garanti, uanset om de er udtrykkelige eller stiltiende. De udgør især ikke et stiltiende tilsagn eller en garanti med hensyn til beskaffenhend, salgbarhed, egnethed til bestemte formål eller overholdelse af love og patenter.

På vores internetsider finder du også links til andre sider på internettet. Vi gør opmærksom på, at vi ikke har nogen indflydelse på udformningen og indholdet af de sider, der linkes til. Vi kan derfor heller ikke påtage os nogen garanti for aktualiteten, korrektheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af de oplysninger, der findes dér. På baggrund af dette tager vi afstand fra alt indhold på disse sider. Denne erklæring gælder for alle de links til eksterne sider og disses indhold, der findes på vores internetsider.

Social Plugins

▸Daimler verwendet sogenannte Social Plugins (nachfolgend Schaltflächen) sozialer Netzwerke wie Facebook, Google+ og Twitter. Når du besøger vores website, er disse knapper som standard deaktiveret og sender således ikke data til tredjemand, uden at du foretager dig noget. Før du kan anvende knapperne, skal du aktivere dem ved at klikke på dem. Knappen forbliver aktiv, indtil du deaktiverer den igen eller sletter dine cookies (se „Cookies“). Efter aktivering oprettes der en direkte forbindelse til serveren i det pågældende sociale netværk. Knappens indhold overføres så direkte fra det sociale netværk til din browser og inkorporeres på websitet ved hjælp af denne. Vær opmærksom på, at vi ikke har nogen indflydelse på omfanget af de data, som de sociale netværk indsamler ved hjælp af deres knapper. Dataindsamlingens formål og omfang og de sociale netværks videre behandling og anvendelse af dataene samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder i den forbindelse til beskyttelse af din privatsfære fremgår af databeskyttelsesoplysningerne i de pågældende sociale netværk. Efter aktivering af en knap kan det pågældende sociale netværk allerede indsamle data, uafhængigt af om du interagerer med knappen. Hvis du er logget på et socialt netværk, kan dette registrere dit besøg på denne webside under din brugerkonto. Ved besøg på andre Daimler-websider kan et socialt netværk ikke skabe forbindelse, før du også har aktiveret den pågældende knap dér. Hvis du er medlem af et socialt netværk og ikke ønsker, at dette forbinder data indsamlet ved besøg på vores websider med dine lagrede medlemsdata, skal du logge af det pågældende sociale netværk, før knapperne aktiveres.

Funktionsomfanget kan variere afhængig af land.