Navigation

Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας

Copyright 2003-2018 Daimler AG. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, βίντεο και κινούμενης εικόνας, καθώς και η διάταξή τους υπόκεινται στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και σε άλλους νόμους που αφορούν στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αντιγραφή τους, η τροποποίησή τους και η χρήση τους σε άλλους ιστότοπους για εμπορικούς σκοπούς ή με στόχο τη μετάδοση. Ορισμένες ιστοσελίδες της Daimler AG περιέχουν επίσης υλικό που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία εκείνων που το διέθεσαν.

Προϊόντα και τιμές

Μετά την ημερομηνία έκδοσης ενδέχεται να έχουν προκύψει αλλαγές σε προϊόντα και υπηρεσίες. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές στα περιεχόμενα παράδοσης ή υπηρεσιών ως προς την κατασκευή ή τη μορφή, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στον εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές ή οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα της Daimler AG. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν επίσης αξεσουάρ, χαρακτηριστικά προαιρετικού εξοπλισμού ή λοιπά χαρακτηριστικά που δεν περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό ή στις βασικές υπηρεσίες. Αποκλίσεις στο χρώμα οφείλονται σε τεχνικούς λόγους. Επιπλέον, κάποιες σελίδες μπορεί να εμπεριέχουν Τύπους και υπηρεσίες που δεν προσφέρονται σε ορισμένες χώρες. Οι δηλώσεις αναφορικά με τις νομοθετικές, νομικές και φορολογικές διατάξεις και συνέπειες ισχύουν μόνο στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης που προβλέπεται στους όρους πωλήσεων ή παραδόσεων, ισχύουν οι τιμές όπως αυτές έχουν την ημέρα της παράδοσης. Για τους αντισυμβαλλόμενούς μας, οι τιμές νοούνται ως μη δεσμευτικές, προτεινόμενες τιμές. Για έγκυρες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε κάποια αντιπροσωπεία ή έναν συμβεβλημένο συνεργάτη.

Εμπορικά σήματα

Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στις ιστοσελίδες της Daimler AG είναι προστατευόμενα από το νόμο εμπορικά σήματα της Daimler, ειδικά οι ονομασίες μοντέλων, καθώς και όλα τα λογότυπα και σήματα της εταιρείας.

Δικαιώματα αδειών χρήσης

Επιθυμία της Daimler AG είναι να σας προσφέρει ένα πρωτοποριακό και ενημερωτικό διαδικτυακό πρόγραμμα. Γι’ αυτόν το λόγο, ευελπιστούμε ότι η δημιουργική διαμόρφωση που χρησιμοποιούμε σας χαροποιεί τόσο όσο εμάς. Ωστόσο, παρακαλούμε να κατανοήσετε, ότι η Daimler AG πρέπει να προστατεύει την πνευματική της ιδιοκτησία, όπως, μεταξύ άλλων, διπλώματα ευρεσιτεχνιών, εμπορικά σήματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και ότι αυτοί οι ιστότοποι δεν δύνανται να εκχωρήσουν δικαιώματα αδειών που αφορούν στην πνευματική ιδιοκτησία της Daimler AG.

Οδηγίες για δηλώσεις προβλέψεων

Οι ιστοσελίδες, οι δημοσιεύσεις που αφορούν στις σχέσεις με τους επενδυτές, οι ετήσιες και ενδιάμεσες εκθέσεις, οι απόψεις, οι παρουσιάσεις, οι ηχητικές και οπτικές αναμεταδόσεις εκδηλώσεων (ζωντανά ή μαγνητοσκοπημένα) και τα λοιπά έγγραφα σε αυτόν τον ιστότοπο περιέχουν, μεταξύ άλλων, προβλέψεις για μελλοντικές εξελίξεις, οι οποίες βασίζονται στις τρέχουσες εκτιμήσεις της διοίκησης. Οι εν λόγω προβλέψεις αναγνωρίζονται από λέξεις όπως “αναμένουμε”, “υποθέτουμε”, “πιστεύουμε”, “εκτιμούμε”, “περιμένουμε”, “αποσκοπούμε”, “μπορούμε/θα μπορούσαμε”, “σχεδιάζουμε”, “προβλέπουμε”, “θα πρέπει” και άλλους παρόμοιους όρους. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε συγκεκριμένους κινδύνους και αβεβαιότητες. Μερικά τέτοια παραδείγματα είναι οικονομική ύφεση στην Ευρώπη ή στη Βόρεια Αμερική, μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών, αυξήσεις στα επιτόκια και στις τιμές των πρώτων υλών, κυκλοφορία ανταγωνιστικών προϊόντων, μεγαλύτερα εμπορικά κίνητρα, επιτυχής υλοποίηση του νέου επιχειρηματικού μοντέλου smart, καθώς και πτώση των τιμών μεταπώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων. Εάν υλοποιηθεί ένας από αυτούς τους παράγοντες αβεβαιότητας ή μία από αυτές τις αμφιβολίες (κάποιοι/ες εκ των οποίων περιγράφονται στο κεφάλαιο “Έκθεση κινδύνου” της τρέχουσας ετήσιας έκθεσης της Daimler AG, καθώς και στο κεφάλαιο “Risk Factors” της τρέχουσας ετήσιας έκθεσης της Daimler AG στη φόρμα 20-F η οποία υποβλήθηκε στην Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) ή σε περίπτωση που αποδειχθούν εσφαλμένες οι υποθέσεις στις οποίες βασίστηκαν οι προβλέψεις, ενδέχεται τα πραγματικά αποτελέσματα να είναι πολύ διαφορετικά από εκείνα που αναφέρθηκαν ή εκφράστηκαν σιωπηρά στις προβλέψεις. Εμείς δεν έχουμε την πρόθεση ούτε την υποχρέωση να επικαιροποιούμε συνεχώς τις δηλώσεις σε μέλλοντα χρόνο, καθώς αυτές βασίζονται αποκλειστικά στις συνθήκες που επικρατούσαν όταν δημοσιεύτηκαν.

Σημείωση σύμφωνα με το Άρθρο 36 του Νόμου για την επίλυση διαφορών καταναλωτών (VSBG)

Η Daimler AG δεν υποχρεούται να συμμετέχει και δεν θα συμμετέχει σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον διαιτησίας στο πλαίσιο του γερμανικού νόμου για την επίλυση καταναλωτικών διαφορών (VSBG).

Πληροφορίες για τη διαδικτυακή επίλυση διαφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για τη διαδικτυακή επίλυση διαφορών (η αποκαλούμενη “πλατφόρμα OS”). Η πλατφόρμα OS λειτουργεί ως σημείο επαφής για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών αναφορικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις, που προκύπτουν από τις διαδικτυακές συμβάσεις πώλησης. Η πλατφόρμα OS είναι προσβάσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Ευθύνη

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σε αυτές τις σελίδες δεν αποτελούν κανενός είδους ρητή ή σιωπηρή διασφάλιση ή εγγύηση. Ειδικότερα δεν αποτελούν κανενός είδους σιωπηρή δέσμευση ή εγγύηση αναφορικά με τις ιδιότητες, την εμπορικότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένους σκοπούς ή τη μη παράβαση νόμων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Στις ιστοσελίδες μας θα βρείτε επίσης συνδέσμους για άλλους ιστότοπους. Θέλουμε να τονίσουμε, ότι δεν έχουμε καμία επιρροή στη διαμόρφωση και το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Επομένως, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ενημερότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτών. Με αυτά τα δεδομένα, αποστασιοποιούμαστε με το παρόν από όλα τα περιεχόμενα αυτών των ιστότοπων. Η δήλωση αυτή αναφέρεται σε όλους τους συνδέσμους σε εξωτερικές σελίδες και το περιεχόμενο τους, τα οποία εμφανίζονται στη σελίδα μας.

Social Plugins

Η Daimler χρησιμοποιεί τα λεγόμενα Social Plugins (στο εξής “κουμπιά”) μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook, Google+ και Twitter. Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, αυτά τα κουμπιά είναι κανονικά απενεργοποιημένα, δηλαδή, δεν στέλνουν δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη σύμπραξή σας. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά, πρέπει να τα ενεργοποιήσετε πατώντας τα. Το κουμπί παραμένει ενεργό μέχρι να το απενεργοποιήσετε ξανά ή να διαγράψετε τα cookies σας (βλ. “Cookies”). Μετά την ενεργοποίηση, δημιουργείται απευθείας σύνδεση με το διακομιστή του εκάστοτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Έπειτα, το περιεχόμενο του κουμπιού μεταδίδεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και ενσωματώνεται από αυτό στην ιστοσελίδα. Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουμε καμία επιρροή στην έκταση των δεδομένων που συλλέγονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα κουμπιά τους. Πληροφορίες για το σκοπό και την έκταση της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τα εκάστοτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και για τα δικαιώματά σας και τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας θα βρείτε στις υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων των εκάστοτε μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μετά την ενεργοποίηση ενός κουμπιού, το εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να συλλέγει δεδομένα, ακόμα και χωρίς την αλληλεπίδρασή σας με το κουμπί. Όταν είστε συνδεδεμένοι σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αυτό μπορεί να συνδέει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο με το λογαριασμό χρήστη σας. Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεν έχει τη δυνατότητα να συνδέει με εσάς την επίσκεψη σε άλλους ιστότοπους της Daimler, εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει το αντίστοιχο κουμπί και σε αυτούς. Εάν έχετε λογαριασμό σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης και δεν θέλετε αυτό να συνδέει τα στοιχεία του λογαριασμού σας με τα δεδομένα που συλλέγονται όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, πρέπει να αποσυνδέεστε από το εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης πριν την ενεργοποίηση των κουμπιών.

Το εύρος των λειτουργιών μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα.