Teenusepakkuja/andmekaitse

 • Õigusalased märkused

  Autoriõigus

  Copyright 2003-2018 Daimler AG. Kõik õigused on kaitstud. Kõik tekstid, pildid, graafikud, heli-, video- ja animatsioonifailid ning teie korraldused alluvad autoriõigusele ja teistele vaimse omandiga seotud seadustele. Neid ei tohi ei kaubanduslikul eesmärgil ega levitamiseks kopeerida, muuta ega teistel veebilehtedel kasutada. Mõned Daimler AG internetileheküljed sisaldavad materjali, mis allub nende ettevõtete autoriõigusele, kes selle kättesaadavaks tegid.

  Tooted ja hinnad

  Pärast üksikute lehtede toimetamise lõpuhetke võivad tooted ja teenused olla muutunud. Tootja jätab endale õiguse tarneaja jooksul konstruktsiooni või kuju, värvitooni ning tarne- ja teenusekomplekti muuta, kui muudatused või kõrvalekalded on Daimler AG huve silmas pidades ostja jaoks mõistlikud. Joonised võivad sisaldada ka tarvikuid, erivarustust või muid komplekte, mis ei kuulu seeriaviisilistesse tarne- või teenusekomplektidesse. Värvierinevused on tingitud trükitehnikast. Üksikud leheküljed võivad sisaldada ka tüüpe ja teenuseid, mida ei pakuta osades riikides. Avaldused seaduslike, õiguslike ja maksualaste eeskirjade ning nende toime kohta kehtivad ainult Saksamaa Liitvabariigile. Vastavalt teistsugustele sätetele müügi- ja tarnetingimustes kehtivad tarnimise päeval kehtivad hinnad. Meie lepingupartnerite jaoks on hinnad sidumatu hinnasoovitus. Küsige seetõttu viimast seisu filiaali või lepingupartneri käest.

  Kaubamärgid

  Kui ei ole teisiti antud, on kõik Daimleri internetilehekülgedel nimetatud margid Daimler AG seadusega kaitstud kaubamärgid – see kehtib iseäranis ettevõtte mudelinimede, samuti kõigi logode ja embleemide kohta.

  Litsentsiõigused

  Daimler AG soovib teile pakkuda uuenduslikku ja informatiivset internetiprogrammi. Loodame seetõttu, et rõõmustate meie loomingulise kujunduse üle sama palju kui meie. Palume teil samas mõista, et Daimler AG peab teie vaimset omandit, kaasa arvatud patente, kaubamärke ja autoriõigusi, kaitsma, ning need internetileheküljed ei saa mingil moel Daimler AG intellektuaalse omandi litsentsiõigusi tagada.

  h4Märkused ettenägelike ütluste kohta

  Internetilehed, Investor Relations Releases, äri- ja vahearuanded, visioonid, ettekanded, ürituste audio- ja videoülekanded (reaalajas või salvestusena) ja muud dokumendid sellel veebilehel sisaldavad muu hulgas ettenägelikke ütlusi tulevaste arengute kohta, mis toetuvad juhatuse ajakohastele hinnangutele. Sõnad nagu „ootama“, „eeldama“, „uskuma“, „hindama“, „kavatsema“, „võima“, „planeerima“, „projekteerima“, „pidama“ ja sarnased mõisted tähistavad selliseid ettenägelikke ütlusi. Sellised ütlused on seotud teatud riskide ja ebakindlustega. Mõned näited selle kohta on tsükliline langus Euroopas või Põhja-Ameerikas, vahetuskursside muutmised, intressimäärad ja toorainehinnad, konkurentide toodete turulelaskmine, suuremad müügisoodustused, uue smart-ärimudeli edukas rakendamine, nagu ka kasutatud autode edasimüügihindade vähenemine. Kui peaks esinema üks neist ebakindlusfaktoritest või muid ebamäärasusi (osasid neist on kirjeldatud Daimleri ajakohases aastaaruandes pealkirja “Riskiaruanne” all ja USA väärtpaberibörsi järelevalveasutuse poolt taotletud Daimleri ajakohase aastaaruande vormis 20-F pealkirja “Risk Factors”. all) või väidetele aluseks olevad oletused osutuvad mitteõigeteks, võivad tegelikud tulemused oluliselt erineda väidetes nimetatud või implitsiitselt väljendatud tulemustest. Meil ei ole kavatsust ega me ei võta vastutust, ettenägelikke ütlusi jooksvalt ajakohastada, kuna need lähtuvad alati avaldamise päeva asjaoludest.

  Märkus vastavalt Tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise seaduse (VSBG) § 36

  Daimler AG ei osale konflikti lahendamise toimingus Saksa tarbijate arbitraaži ees tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise seaduse (VSBG) mõistes ja ei ole selleks ka kohustatud..

  h4Teave vaidluste online-lahenduste kohta

  Euroopa Komisjonil on vaidluste lahendamiseks olemas veebipõhine platvorm (nn ODR-platvorm). ODR-platvorm toimib konfliktide kohtuvälise lahendamise teabekeskusena. Need konfliktid on seotud lepinguliste kohustustega, mis tulenevad veebi-müügilepingutest. ODR-platvormile pääseb järgmise lingi kaudu: http://ec.europa.eu/consumers/odr

  Vastutus

  Teave ja andmed neil lehekülgedel ei kujuta endast kinnitust ega garantiid, olgu see sõnaselge või vaikiv. Need ei kujuta endast iseäranis vaikivat nõusolekut ega garantiid seoses kvaliteedi, kaubeldavuse teatud eesmärkidega sobivuse või seaduste ja patentide vastu eksimisega.

  Meie internetilehtedelt leiate ka linke teistele internetilehtedele. Juhime teie tähelepanu sellele, et meil puudub kontroll nende lehekülgede kujunduse ja sisu üle, millele on olemas lingid. Me ei võta seega ka vastutust seal esitatud teabe ajakohasuse, korrektsuse ja terviklikkuse või kvaliteedi eest. Seetõttu distantseerume sellega nende lehekülgede kogu sisust. See deklaratsioon kehtib kõigile meie internetilehekülgedel sisalduvatele linkidele, mis viitavad välistele lehekülgedele ja nende sisudele.

  Suhtluspluginad

  Daimler kasutab selliste sotsiaalmeediavõrgustike nagu Facebook, Twitter ja Google+ niinimetatud suhtluspluginaid (järgnevalt nupud). Meie veebilehe külastamisel on need nupud standardselt inaktiveeritud, st need ei saada teie loata andmeid vastavatele sotsiaalmeediavõrgustikele. Enne nuppude kasutamist peate need klõpsuga aktiveerima. Nupp jääb nii kauaks aktiivseks, kuni selle uuesti inaktiveerite või küpsised kustutate (vt selle kohta jaotisest „Küpsised“). Pärast aktiveerimist luuakse otseühendus vastava sotsiaalmeediavõrgustiku serveriga. Nupu sisu edastatakse siis sotsiaalmeediavõrgustike poolt otse teie brauserisse ja see seob need veebilehega. Pidage silmas, et meil ei ole kontrolli selle üle, mis ulatuses sotsiaalmeediavõrgustikud teie nuppude kaudu andmeid koguvad. Andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning edasise töötluse ja kasutuse vastavate sotsiaalmeediavõrgustike poolt nagu ka teie sellega seotud õigused ja seadistusvõimalused oma privaatsfääri kaitseks leiate vastavate sotsiaalmeediavõrgustike andmekaitsemärkustest. Pärast nupu aktiveerimist saab vastav sotsiaalmeediavõrgustik juba andmeid koguda, olenemata sellest, kas te nupuga suhtlete. Kui olete sotsiaalmeediavõrgustikku sisse logitud, saab see teie selle veebilehe külastuse teie kasutajakontole määrata. Teiste Daimleri veebilehtede külastust ei saa sotsiaalmeediavõrgustik määrata, enne kui olete ka seal vastava nupu aktiveerinud. Kui olete sotsiaalmeediavõrgustiku liige ja ei soovi, et see teie meie veebilehe külastuse käigus kogutud andmeid teie salvestatud liikmeandmetega seoks, peate enne nuppude aktiveerimist vastavast sotsiaalmeediavõrgustikust välja logima.

 • Pakkuja

  Daimler AG

  Mercedesstraße 137
  D-70327 Stuttgart
  Tel.: +49 7 11 17-0
  E-post: dialog@daimler.com

  Ettevõtte juhatus:
  Dieter Zetsche (esimees), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth, Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

  Järelevalvenõukogu esimees:
  Manfred Bischoff

  Amtsgericht Stuttgarti äriregister, nr HRB 19360
  Käibemaksukohustuslase identifitseerimisnumber: DE 81 25 26 315

 • Andmekaitse

  Vastutav töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses on:
  Daimler AG („Meie“)
  Mercedesstraße 137
  70327 Stuttgart
  Saksamaa
  E-post: dialog@daimler.com

  Daimler AG
  Kontserni andmekaitseametnik
  HPC G353
  70546 Stuttgart
  Saksamaa
  E-post: data.protection@daimler.com

  Meil on hea meel, et külastate meie veebilehti ja tunnete huvi meie pakkumiste vastu. Teie isikuandmete kaitse on meie jaoks väga oluline. Käesolevates isikuandmete kaitse eeskirjades selgitame, kuidas me kogume Teie isikuandmeid, mida me nendega teeme, millisel eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel see toimub ning millised Teie õigused ja nõuded sellega seonduvad. Lisaks viitame Daimleri isikuandmete kaitse juhendile:

  Daimleri isikuandmete kaitse juhend.

  Meie isikuandmete kaitse eeskirjad meie veebilehtede kasutamise kohta ja Daimler AG isikuandmete kaitse juhend ei kehti Teie tegevuse kohta sotsiaalvõrgustike või teiste pakkujate veebilehtedel, kelleni on Teil võimalik jõuda meie veebilehtedel olevate linkide kaudu. Palun lugege nende pakkujate veebilehtedelt teavet nende andmekaitse eeskirjade kohta.

  Teie isikuandmete kogumine ja töötlemine

  Kui külastete meie veebilehti, salvestame teatud andmed Teie kasutatud veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi kohta, külastuse kuupäeva ja kellaaja, juurdepääsuoleku (nt kas Teil oli võimalik veebileht avada või saite veateate), veebilehe funktsioonide kasutamise, Teie sisestatud otsingusõnad, sageduse, kui tihti Te erinevaid veebilehti avate, otsitud failide nimetuse, edastatud andmekoguse, veebilehe, mille kaudu Te jõudsite meie veebilehele ning veebilehe, kuhu Te meie veebilehtedelt edasi liigute, kas siis nii, et vajutate meie veebilehtedel olevatele linkidele või sisestate domeeni otse oma veebilehitseja sama registrikaardi (või sama akna) sisestusväljale, kus Te meie veebilehed avasite. Lisaks salvestame turvalisuse eesmärgil, eelkõige meie veebilehtedele tehtavate rünnakute või petmiskatsete ennetamiseks ja tuvastamiseks seitsme päeva jooksul Teie IP-aadressi ja Teie internetiteenuse pakkuja nime.

  Muid isikuandmeid salvestame ainult juhul, kui teatate meile need andmed nt registreerimise, kontaktvormi, küsitluse, auhinnamängu või lepingu täitmise raames ja ka nendel juhtudel ainult siis, kui see on meile Teie antud nõusoleku või kehtivate õigusaktide alusel (lisateavet selle kohta leiate allpool punktis „Töötlemise õiguslikud alused“) lubatud.

  Te ei ole seaduse ega lepingu järgi kohustatud oma isikuandmeid edastama. Siiski on võimalik, et meie veebilehtede teatud funktsioonid sõltuvad isikuandmete edastamisest. Kui Te isikuandmeid sellistel juhtudel ei edasta, võib tagajärjeks olla, et funktsioone ei ole võimalik kasutada või on seda võimalik teha piiratult.

  Kasutuseesmärgid

  Meie veebilehtede külastamise käigus kogutud isikuandmeid kasutame selleks, et käitada veebilehti Teie jaoks võimalikult mugavalt ning kaitsta meie IT-süsteeme rünnakute ja muude õigusvastaste tegevuste eest.

  Kui teatate meile oma muud isikuandmed nt registreerimise, kontaktvormi, küsitluse, auhinnamängu või lepingu täitmise raames, kasutame neid andmeid nimetatud eesmärkidel, kliendihalduse eesmärgil ja vajaduse korral võimalike äritoimingute teostamise ja arveldamise eesmärgil iga kord selleks vajalikus ulatuses.

  Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele; sotsiaalsed pistikprogrammid

  Meie veebilehed võivad sisaldada ka kolmandate isikute pakkumisi. Kui sellisele pakkumisele vajutate, edastame vajalikus mahus andmed asjaomasele pakkujale (nt teave, et leidsite selle pakkumise meie juurest ja vajaduse korral muu teave, mille olete sel eesmärgil meie veebilehtedel juba esitanud).

  b. Kui kasutame oma veebilehtedel selliste sotsiaalvõrgustike nagu Facebook, Twitter ja Google + sotsiaalseid pistikprogramme, lisame me need järgmiselt: Kui külastate meie veebilehti, siis on sotsiaalsed pistikprogrammid deaktiveeritud, st andmete edastamist nimetatud võrgustike käitajatele ei toimu. Kui soovite kasutada ühte võrgustikest, vajutage vastavale sotsiaalsele pistikprogrammile, et luua otseühendus vastava võrgustiku serveriga.

  Kui Teil on võrgustikus kasutajakonto ja olete sotsiaalse pistikprogrammi aktiveerimise ajal sinna sisse logitud, on võrgustikul võimalik seostada Teie külastus meie veebilehtedel Teie kasutajakontoga. Kui soovite seda vältida, logige ennast palun enne sotsiaalse pistikprogrammi aktiveerimist võrgustikust välja. Daimleri teiste veebilehtede külastamist sotsiaalne võrgustik seostada ei oska, kui Te ei ole aktiveerinud ka seal olemasolevat sotsiaalset pistikprogrammi. Kui Te sotsiaalse pistikprogrammi aktiveerite, edastab võrgustik selle kaudu kättesaadavaks tehtud sisu otse Teie veebilehitsejale, mis seob Teid meie veebilehtedega. Sellises olukorras võivad toimuda ka andmeedastused, mille algatab ja mida juhib vastav sotsiaalvõrgustik. Teie sidumiseks sotsiaalvõrgustikuga, võrgustiku ja Teie süsteemi vahel toimuvate andmeedastuste ja Teie suhtluse kohta sellel platvormil kehtivad eranditult vastava võrgustiku andmekaitse sätted. Sotsiaalne pistikprogramm jääb aktiivseks, kuni selle deaktiveerite või oma küpsised kustutate.

  Märkused küpsiste kohta

  Kui vajutate pakkumise juurde viivale lingile või aktiveerite sotsiaalse pistikprogrammi, võib juhtuda, et isikuandmed jõuavad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda paiknevate riikide pakkujate kätte, kes ei taga isikuandmete töötlemisel Euroopa Liidu (EL) seisukohast ELi standarditele vastavat „asjakohast kaitsetaset“. Palun mõelge sellele asjaolule, enne kui vajutate lingile või aktiveerite sotsiaalse pistikprogrammi ja käivitate sellega oma andmete edastamise.

  Kasutusandmete analüüsimine; analüüsivahendite kasutamine

  Soovime kohandada oma veebilehtede sisu võimalikult täpselt Teie huvidega ja muuta sel viisil oma veebilehti Teie jaoks paremaks. Selleks et välja selgitada kasutuseelised ja veebilehtede eriti populaarsed valdkonnad, kasutame järgmist (järgmisi) analüüsivahendit (vahendeid): Google Analytics, Adobe Analytics.

  Nende analüüsivahendite kasutamisel võib juhtuda, et andmed saadetakse USAs asuvatesse serveritesse ja töödeldakse neid seal. Palun pöörake siinkohal tähelepanu järgnevale: USAs ei kehti isikuandmete töötlemisel Euroopa Liidu seisukohast vaadates ELi standarditele vastav „asjakohane kaitsetase“. See kaitsetase on võimalik siiski üksikettevõtete puhul asendada sertifitseerimisega ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel.

  c. Kui Te ei soovi, et kogume ja analüüsime nimetatud analüüsivahendeid kasutades teavet Teie külastuste kohta meie veebilehtedel, on Teil võimalik esitada selle suhtes igal ajal tulevikku suunatud vastuväide (loobumine). Viime Teie vastuväite ellu, paigutades Teie veebilehitsejasse loobumisküpsise. Selle küpsise eesmärk on ainult Teie vastuväitega seostamine. Palun pange tähele, et tehnilistel põhjustel toimib loobumisküpsis ainult selles veebilehitsejas, kuhu see paigutati. Kui Te küpsised kustutate või kasutate teist veebilehitsejat või teist lõppseadet, teatage palun loobumisest uuesti.

  Allpool leiate teavet meie poolt kasutatavate analüüsivahendite pakkujate ja vastava loobumisvõimaluse kohta:

  Google Inc. ("Google"):
  Google on sertifitseeritud ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel.
  Teil on võimalik oma andmete edastamist ning nende kogumist ja töötlemist Google‘i poolt takistada. Google teavitab sellest järgmise lingi kaudu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

  Adobe Systems Inc. ("Adobe")
  Adobe on sertifitseeritud ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel.
  Selleks et esitada vastuväide analüüsimisele Adobe Analyticsit kasutades, saate kasutada seda linki: http://www.adobe.com/mena_en/privacy/opt-out.html.

  Kasutuspõhine teave (suunamine ja ümbersuunamine)

  Selleks et meil oleks võimalik oma internetiturundus (nt reklaambännerid) meie ümbersuunamispartnerite veebilehtedel (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick ja Vivaki) sihipärasemalt Teie vajaduste ja huvidega kooskõlastada, kasutame niinimetatud ümbersuunamise tehnoloogiaid. Selle käigus salvestatakse küpsistes Teie huvi meie toodete ja teenuste vastu. Neid küpsiseid loetakse ja kasutatakse teiste veebilehtede külastamise ajal, mis teevad koostööd meie ümbersuunamispartneritega, et Teid oleks võimalik võimalikult Teie huvidest lähtuvalt teavitada. Seda tehakse anonüümselt, st. Teid ei ole võimalik ümbersuunamise kaudu tuvastada.

  Kui Te ei soovi, et Daimler ja tema ümbersuunamispartnerid koguvad, salvestavad ja analüüsivad teavet Teie külastuse kohta ning kohandavad reklaambännerid Teie huvidega, on Teil võimalik esitada selles suhtes igal ajal tulevikku suunatud vastuväide (loobumine).

  Vastuväite tehniliseks ellurakendamiseks paigutatakse Teie veebilehitsejasse loobumisküpsis. Selle küpsise eesmärk on ainult Teie vastuväitega seostamine. Palun pange tähele, et tehnilistel põhjustel toimib loobumisküpsis ainult selles veebilehitsejas, kuhu see paigutati. Kui Te küpsised kustutate või kasutate teist veebilehitsejat või teist lõppseadet, teatage palun loobumisest uuesti.

  Küpsiste kasutamist kolmandate isikute poolt on Teil võimalik hallata ja deaktiveerida järgmisel veebilehel:

  http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

  Turvalisus

  Kasutame tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, et kaitsta Teie andmeid manipuleerimise, kadumise, hävimise ja volitamata isikute juurdepääsu eest. Täiustame oma turvameetmeid pidevalt, lähtudes tehnoloogia arengust.

  Töötlemise õiguslikud alused

  Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, on see töötlemise õiguslikuks aluseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a).

  Isikuandmete töötlemisel Teiega lepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil on õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b.

  Kui Teie isikuandmete töötlemine on vajalik meie õiguslike kohustuste täitmiseks (nt andmete säilitamiseks), on meil selleks õigus vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile c.

  Lisaks töötleme isikuandmeid meie õigustatud huvide ning kolmandate isikute õigustatud huvide kaitsmiseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärise artikli 6 lõike 1 punktile f. Sellised õigustatud huvid on meie IT-süsteemide toimimisvõime säilitamine, aga ka enda ja kolmandate isikute toodete ja teenuste turustamine ning seaduse järgi vajalik dokumentatsioon ärikontaktide kohta.

  Teie isikuandmete kustutamine

  Teie IP-aadressi ja Teie internetiteenuse pakkuja nime, mille salvestame ainult turvalisuse kaalutlustel, kustutame seitsme päeva möödudes. Lisaks kustutame Teie isikuandmed kohe, kui eesmärk, milleks me andmeid kogusime ja töötlesime, on ära langenud. Pärast seda ajahetke toimub salvestamine ainult juhul, kui see on vajalik vastavalt Euroopa Liidu või selle Euroopa Liidu liikmesriigi, mille õigust meie suhtes kohaldatakse, seadustele, määrustele või muudele õigusaktidele.

  Andmesubjekti õigused

  Andmesubjektina on Teil õigus saada teavet (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 15), parandamisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 16), andmete kustutamisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 17), töötlemise piiramisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 18), andmete edastamisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 20).

  Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmine ei mõjuta Teie isikuandmete töötlemise seaduslikkust kuni tagasivõtmiseni. Samamoodi ei mõjuta see andmete täiendavat töötlemist teisel õiguslikul alusel, näiteks juriidiliste kohustuste täitmiseks (vt „Töötlemise õiguslikud alused“).

  Vastuväite esitamise õigu

  Teil on õigus oma konkreetse olukorraga seotud põhjustel esitada igal ajal vastuväide Teiega seotud isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti e alusel (andmetöötlus avalikes huvides) või isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel (huvide kaalumisel põhinev andmetöötlus). Kui esitate vastuväite, jätkame Teie isikuandmete töötlemist ainult juhul, kui suudame tõestada veenvaid õiguspäraseid põhjuseid, mis kaaluvad üles Teie huvid, õigused ja vabadused või kui töötlemise eesmärk on õiguslike nõuete esitamine, teostamine või kaitsmine.

  Palume Teil esitada nõuded või selgitused võimaluse korral järgmistel kontaktaadressidel: dialog@daimler.com.

  Kui olete seisukohal, et Teie isikuandmete töötlemisel rikutakse seaduslikke nõudeid, on Teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitse järelevalveasutusele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 77).

  Uudiskiri

  Kui tellite meie veebilehel pakutud uudiskirja, kasutatakse uudiskirja tellimisel esitatud andmeid ainult uudiskirja saatmiseks, kui Te ei anna nõusolekut edasiseks kasutamiseks. Võite tellimuse igal ajal uudiskirjas ettenähtud loobumisvõimalust kasutades lõpetada.

  Daimler AG keskne juurdepääsuteenus

  Daimler AG keskset juurdepääsuteenust kasutades saate end registreerida Daimler AG ja tema kaubamärkide kõikidel selle teenusega seotud veebilehtedel ja rakendustes. Daimler AG keskse juurdepääsuteenuse kasutustingimusi on Teil võimalik vaadata järgmist linki kasutades:

  Daimler AG keskse juurdepääsuteenuse kasutustingimused

  Küpsised

  Teavet meie kasutatavate küpsiste ja nende funktsioonide kohta leiate küpsiseid käsitlevates märkustes

  Märkused küpsiste kohta

  Seisuga: mai 2018

 • Küpsised

  Märkused küpsiste kasutamise ning kasutusandmete analüüsimise ja analüüsivahendite kasutamise kohta

  Kasutame küpsiseid ja muid sarnaseid tarkvaravahendeid, nt HTML5 Storage või Local Shared Objects (ühine nimetus „küpsised“), et välja selgitada Teie kasutushuvid ja eriti populaarsed valdkonnad meie veebilehtedel ning parandada selle teabe abil veebilehtede kujundust ja muuta need veelgi kasutajasõbralikumaks. Samal eesmärgil kasutame analüüsivahendeid Adobe Analytics ja Google Analytics; ka selle käigus võib esineda küpsiste kasutamist.

  Küpsiste funktsioonid ja kasutamine

  Küpsised on väikesed failid, mille veebileht, mida Te külastate, salvestab Teie laua- või sülearvutisse või mobiilsesse seadmesse. Selle alusel on meil võimalik näiteks aru saada, kas Teie seade ja meie veebilehed on juba ühenduses olnud või millist keelt või muid seadistusi Te eelistate. Küpsised võivad sisaldada ka isikuandmeid.

  Kui külastate meie veebilehti, tähendab see, et nõustute küpsiste kasutamisega.

  Saate külastada meie veebilehti ka nii, et ei nõustu küpsiste kasutamisega. See tähendab, et Teil on võimalik kasutamisest keelduda ja küpsised ka igal ajal kustutada, kui teete oma seadmes vastavad seadistused. See toimub järgmiselt:

  Enamik veebilehitsejaid on eelnevalt nii seadistatud, et need aktsepteerivad küpsised automaatselt. Saate seda eelseadistust muuta, kui aktiveerite oma veebilehitsejas seadistuse *ei nõustu küpsiste kasutamisega*. you can delete existing cookies at any time. You can find out how this works in detail in the instructions of your browser or device manufacturer.Saate olemasolevad küpsised igal ajal kustutada. Kuidas see täpsemalt toimib, saate lugeda oma veebilehitseja või seadme tootja juhendist. Teabe kohalike ühisobjektide (Local Shared Objects) deaktiveerimise kohta leiate järgmise lingi alt:

  Teave kohalike ühisobjektide deaktiveerimise kohta

  Nii nagu küpsiste kasutamine, on ka nendest keeldumine või nende kustutamine seotud kasutatava seadme ja lisaks ka kasutatava veebilehitsejaga. Te peate küpsistest seega igas oma seadmes ja mitme veebilehitseja kasutamise korral igas veebilehitsejas eraldi keelduma või need eraldi kustutama.

  Kui otsustate küpsiseid mitte kasutada, võib juhtuda, et Teil ei ole võimalik kasutada meie veebilehtede kõiki funktsioone või on võimalik kasutada üksikuid funktsioone ainult piiratult.

  Liigitame küpsised järgmistesse kategooriatesse:

  Tingimata vajalikud küpsised (tüüp 1)
  Need küpsised on veebilehtede funktsioonide jaoks tingimata vajalikud. Ilma nende küpsisteta ei oleks meil võimalik pakkuda Teile nt selliseid teenuseid nagu sõiduki konfiguraator.

  Funktsiooniküpsised (tüüp 2)
  Need küpsised hõlbustavad kasutamist ja parandavad veebilehtede funktsioone. Salvestame nt Teie keeleseadistused funktsiooniküpsistes.

  Jõudlusküpsised (tüüp 3)
  Need küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas Te meie veebilehti kasutate. Sel viisil on meil võimalik aru saada, millised osad meie veebilehtedest on eriti populaarsed ja oma pakkumisi Teie jaoks paremaks muuta. Palun lugege selle kohta ka punkti „Kasutusandmete analüüsimine“.

  Kolmandate isikute küpsised (tüüp 4)
  Neid küpsiseid paigutavad kolmandad isikud, nt sellised sotsiaalvõrgustikud nagu Facebook, Twitter ja Google+, mille sisu saate integreerida meie veebilehtedel pakutavate sotsiaalsete pistikprogrammide (Social Plug-ins) kaudu. Täpsem teave sotsiaalsete pistikprogrammide kasutamise ja funktsiooni kohta on kirjas meie isikuandmete kaitse eeskirjade punktis 4.

  Isikuandmete kaitse eeskirjad

  Kasutame oma veebilehel järgmisi küpsiseid:

  Küpsise nimi Kirjeldus Küpsise tüüp

  bandwidth

  See küpsis salvestab teie internetiühenduse ribalaiuse, et optimeerida sisu edastamist.

  Tüüp 1

  locale

  See küpsis salvestab riigikoodi, kust veebilehte külastate. Nii saab sisu kuvada teie keeles.

  Tüüp 1

  PHPSESSID

  See küpsis omistab teie seadmele külastussessiooni ajaks anonüümse (sessiooni ID), et koondada erinevaid kokkukuuluvaid päringuid serveril ja siduda need ühe sessiooniga.

  Tüüp 1

  c_disclaimer

  See küpsis näitab, et nõustute küpsiste kasutamisega meie veebisaidil. See paigaldatakse, kui sulgete teate "Küpsiste kasutamine".

  Tüüp 2

  search_suggest, search_term, search_nba_ref

  Need küpsised salvestavad teie otsingupäringute andmeid (nt viimati sisestatud otsinguteksti või viimase otsinguvihje), et parandada otsingutulemusi

  Soovime teie andmeid kasutada selleks, et teavitada teid meie toodetest ja teenustest ning vajadusel teid nende suhtes küsitleda.

  Teie privaatsuse kaitsmine isikuga seotud andmete töötlemisel on meie jaoks väga oluline aspekt, mida oma äritegevuses jälgime.

  Tüüp 2

  show_infobox

  See küpsis takistab tervitusakna korduvat kuvamist meie avalehel.

  Tüüp 2

  s_cc, s_cpc, s_fid, s_fv, s_prop52, s_ria, s_resort, s_tracking_resort, s_sq, s_tracking_belt, s_vi, _ga, _gat, AMCVS_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, AMCV_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, gvo_v0, gvo_v1, gapv_c25, ES Only, dtm_replace_params, gvo_v0, gvo_v1, gapv_c1, gapv_c2, s_gvo_v0, dtm_target_timestamp_trigger1, dtm_target_timestamp_trigger2, target_layer_shown, aem_gvo_v0, aem_gvo_v58, s_sq

  Need küpsised salvestavad infot selle kohta, kuidas külastajad meie veebilehte kasutavad, ja aitavad meil sel moel oma veebilehte pidevalt vastavalt teie huvidele edasi arendada.

  Tüüp 3

  psyma_participation

  Oma veebisaidi täiustamiseks viime regulaarselt läbi veebiküsitlusi meie veebilehtede ja pakutava info kvaliteedi kohta. See küpsis näitab, kas kasutaja on küsitlusele vastamise kutse vastu võtnud või mitte.

  Tüüp 3

  ACTIVITY, GEUP, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, HSID, APISID, LOGIN_INFO, SID, SSID

  Küpsised paigaldatakse YouTube'i ja/või Google'i poolt, niipea kui käivitate veebilehel video esituse. Täpsema teabe saamiseks Cookie'de kasutamise ja otstarbe kohta klõpsake järgmist linki:
  https://policies.google.com/privacy .

  Tüüp 3

  _gid

  Seda Cookie't kasutatakse Google Analyticsi jaoks, et kasutajaid eristada.

  Tüüp 3

  _sdsat_landing_page

  Adobe DTM. Salvestab Landing Page'i külastuse ja kestuse nime, mis algas läbi mercedes-benz.com-i külastuse.Külastuse kestus (Browser Session).

  Tüüp 3

  _sdsat_lt_pages_viewed

  Adobe DTM. Salvestab Page View jaoks spetsiaalse loenduri.2 aastat.

  Tüüp 3

  _sdsat_pages_viewed

  Adobe DTM. Salvestab Page Views loenduri.Külastuse kestus (Browser Session).

  Tüüp 3

  _sdsat_session_count

  Adobe DTM. Salvestab seansi loenduri.2 aastat.

  Tüüp 3

  _sdsat_traffic_source

  Adobe DTM. Salvestab sisenemislehe, mille kaudu külastaja jõudis jõudismercedes-benz.com-ile.Külastuse kestus (Browser Session).

  Tüüp 3

  ADRUM, aam_uuid, aam_creativehistory

  Need küpsised salvestavad infot selle kohta, kuidas külastajad meie veebilehte kasutavad, ja aitavad meil sel moel oma veebilehte pidevalt vastavalt teie huvidele edasi arendada.

  Tüüp 4

  lunetics_locale

  See Cookie on vajalik veebisaidi õigeks esitamiseks.

  Tüüp 1

  Kasutusandmete analüüsimine; analüüsivahendite kasutamine

  Soovime kohandada oma veebilehtede sisu võimalikult täpselt Teie huvidega ja muuta sel viisil oma veebilehti Teie jaoks paremaks. Selleks et välja selgitada kasutuseelised ja veebilehtede eriti populaarsed valdkonnad, kasutame järgmist (järgmisi) analüüsivahendit (vahendeid): Google Analytics, Adobe Analytics.

  Nende analüüsivahendite kasutamisel võib juhtuda, et andmed saadetakse USAs asuvatesse serveritesse ja töödeldakse neid seal. Palun pöörake siinkohal tähelepanu järgnevale: USAs ei kehti isikuandmete töötlemisel Euroopa Liidu seisukohast vaadates ELi standarditele vastav „asjakohane kaitsetase“. See kaitsetase on võimalik siiski üksikettevõtete puhul asendada sertifitseerimisega ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel.

  Kui Te ei soovi, et kogume ja analüüsime nimetatud analüüsivahendeid kasutades teavet Teie külastuste kohta meie veebilehtedel, on Teil võimalik esitada selle suhtes igal ajal tulevikku suunatud vastuväide (loobumine). Viime Teie vastuväite ellu, paigutades Teie veebilehitsejasse loobumisküpsise. Selle küpsise eesmärk on ainult Teie vastuväitega seostamine. Palun pange tähele, et tehnilistel põhjustel toimib loobumisküpsis ainult selles veebilehitsejas, kuhu see paigutati. Kui Te küpsised kustutate või kasutate teist veebilehitsejat või teist lõppseadet, teatage palun loobumisest uuesti.

  Allpool leiate teavet meie poolt kasutatavate analüüsivahendite pakkujate ja vastava loobumisvõimaluse kohta:

  Google Inc. ("Google"):
  Google on sertifitseeritud ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel. Teil on võimalik oma andmete edastamist ning nende kogumist ja töötlemist Google‘i poolt takistada. Google teavitab sellest järgmise lingi kaudu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?.

  Adobe Systems Inc. ("Adobe")
  Adobe on sertifitseeritud ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel. Selleks et esitada vastuväide analüüsimisele Adobe Analyticsit kasutades, saate kasutada seda linki: http://www.adobe.com/mena_en/privacy/opt-out.html.