Teenusepakkuja/andmekaitse

 • Õigusalased märkused

  Autoriõigus

  Copyright 2003-2017 Daimler AG. Kõik õigused on kaitstud. Kõik tekstid, pildid, graafikud, heli-, video- ja animatsioonifailid ning teie korraldused alluvad autoriõigusele ja teistele vaimse omandiga seotud seadustele. Neid ei tohi ei kaubanduslikul eesmärgil ega levitamiseks kopeerida, muuta ega teistel veebilehtedel kasutada. Mõned Daimler AG internetileheküljed sisaldavad materjali, mis allub nende ettevõtete autoriõigusele, kes selle kättesaadavaks tegid.

  Tooted ja hinnad

  Pärast üksikute lehtede toimetamise lõpuhetke võivad tooted ja teenused olla muutunud. Tootja jätab endale õiguse tarneaja jooksul konstruktsiooni või kuju, värvitooni ning tarne- ja teenusekomplekti muuta, kui muudatused või kõrvalekalded on Daimler AG huve silmas pidades ostja jaoks mõistlikud. Joonised võivad sisaldada ka tarvikuid, erivarustust või muid komplekte, mis ei kuulu seeriaviisilistesse tarne- või teenusekomplektidesse. Värvierinevused on tingitud trükitehnikast. Üksikud leheküljed võivad sisaldada ka tüüpe ja teenuseid, mida ei pakuta osades riikides. Avaldused seaduslike, õiguslike ja maksualaste eeskirjade ning nende toime kohta kehtivad ainult Saksamaa Liitvabariigile. Vastavalt teistsugustele sätetele müügi- ja tarnetingimustes kehtivad tarnimise päeval kehtivad hinnad. Meie lepingupartnerite jaoks on hinnad sidumatu hinnasoovitus. Küsige seetõttu viimast seisu filiaali või lepingupartneri käest.

  Kaubamärgid

  Pärast üksikute lehtede toimetamise lõpuhetke võivad tooted ja teenused olla muutunud. Tootja jätab endale õiguse tarneaja jooksul konstruktsiooni või kuju, värvitooni ning tarne- ja teenusekomplekti muuta, kui muudatused või kõrvalekalded on Daimler AG huve silmas pidades ostja jaoks mõistlikud. Joonised võivad sisaldada ka tarvikuid, erivarustust või muid komplekte, mis ei kuulu seeriaviisilistesse tarne- või teenusekomplektidesse. Värvierinevused on tingitud trükitehnikast. Üksikud leheküljed võivad sisaldada ka tüüpe ja teenuseid, mida ei pakuta osades riikides. Avaldused seaduslike, õiguslike ja maksualaste eeskirjade ning nende toime kohta kehtivad ainult Saksamaa Liitvabariigile. Vastavalt teistsugustele sätetele müügi- ja tarnetingimustes kehtivad tarnimise päeval kehtivad hinnad. Meie lepingupartnerite jaoks on hinnad sidumatu hinnasoovitus. Küsige seetõttu viimast seisu filiaali või lepingupartneri käest.

  Litsentsiõigused

  Daimler AG soovib teile pakkuda uuenduslikku ja informatiivset internetiprogrammi. Loodame seetõttu, et rõõmustate meie loomingulise kujunduse üle sama palju kui meie. Palume teil samas mõista, et Daimler peab teie vaimset omandit, kaasa arvatud patente, kaubamärke ja autoriõigusi, kaitsma, ning need internetileheküljed ei saa mingil moel Daimler AG intellektuaalse omandi litsentsiõigusi tagada.

  Märkused ettenägelike ütluste kohta

  Internetilehed, Investor Relations Releases, äri- ja vahearuanded, visioonid, ettekanded, ürituste audio- ja videoülekanded (reaalajas või salvestusena) ja muud dokumendid sellel veebilehel sisaldavad muu hulgas ettenägelikke ütlusi tulevaste arengute kohta, mis toetuvad juhatuse ajakohastele hinnangutele. Sõnad nagu „ootama“, „eeldama“, „uskuma“, „hindama“, „kavatsema“, „võima“, „planeerima“, „projekteerima“, „pidama“ ja sarnased mõisted tähistavad selliseid ettenägelikke ütlusi. Sellised ütlused on seotud teatud riskide ja ebakindlustega. Mõned näited selle kohta on tsükliline langus Euroopas või Põhja-Ameerikas, vahetuskursside muutmised, intressimäärad ja toorainehinnad, konkurentide toodete turulelaskmine, suuremad müügisoodustused, uue smart-ärimudeli edukas rakendamine, nagu ka kasutatud autode edasimüügihindade vähenemine. Kui peaks esinema üks neist ebakindlusfaktoritest või muid ebamäärasusi (osasid neist on kirjeldatud Daimleri ajakohases aastaaruandes pealkirja “Riskiaruanne” all ja USA väärtpaberibörsi järelevalveasutuse poolt taotletud Daimleri ajakohase aastaaruande vormis 20-F pealkirja “Risk Factors”. all) või väidetele aluseks olevad oletused osutuvad mitteõigeteks, võivad tegelikud tulemused oluliselt erineda väidetes nimetatud või implitsiitselt väljendatud tulemustest. Meil ei ole kavatsust ega me ei võta vastutust, ettenägelikke ütlusi jooksvalt ajakohastada, kuna need lähtuvad alati avaldamise päeva asjaoludest.

  Märkus vastavalt Tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise seaduse (VSBG) § 36

  Saksa kasutajate puhul kehtib: Daimler AG ei osale konflikti lahendamise toimingus tarbijate arbitraaži ees VSBG mõistes ja ei ole selleks ka kohustatud.

  Teave vaidluste online-lahenduste kohta

  Euroopa Komisjonil on vaidluste lahendamiseks olemas veebipõhine platvorm (nn ODR-platvorm). ODR-platvorm toimib konfliktide kohtuvälise lahendamise teabekeskusena. Need konfliktid on seotud lepinguliste kohustustega, mis tulenevad veebi-müügilepingutest. ODR-platvormile pääseb järgmise lingi kaudu: http://ec.europa.eu/consumers/odr

  Vastutus

  Teave ja andmed neil lehekülgedel ei kujuta endast kinnitust ega garantiid, olgu see sõnaselge või vaikiv. Need ei kujuta endast iseäranis vaikivat nõusolekut ega garantiid seoses kvaliteedi, kaubeldavuse teatud eesmärkidega sobivuse või seaduste ja patentide vastu eksimisega.

  Meie internetilehtedelt leiate ka linke teistele internetilehtedele. Juhime teie tähelepanu sellele, et meil puudub kontroll nende lehekülgede kujunduse ja sisu üle, millele on olemas lingid. Me ei võta seega ka vastutust seal esitatud teabe ajakohasuse, korrektsuse ja terviklikkuse või kvaliteedi eest. Seetõttu distantseerume sellega nende lehekülgede kogu sisust. See deklaratsioon kehtib kõigile meie internetilehtedel sisalduvatele linkidele välistele lehekülgedele ja nende sisudele.

  Suhtluspluginad

  Daimler kasutab selliste sotsiaalmeediavõrgustike nagu Facebook, Twitter ja Google+ niinimetatud suhtluspluginaid (järgnevalt nupud). Meie veebilehe külastamisel on need nupud standardselt inaktiveeritud, st need ei saada teie loata andmeid vastavatele sotsiaalmeediavõrgustikele. Enne nuppude kasutamist peate need klõpsuga aktiveerima. Nupp jääb nii kauaks aktiivseks, kuni selle uuesti inaktiveerite või küpsised kustutate (vt selle kohta jaotisest „Küpsised“). Pärast aktiveerimist luuakse otseühendus vastava sotsiaalmeediavõrgustiku serveriga. Nupu sisu edastatakse siis sotsiaalmeediavõrgustike poolt otse teie brauserisse ja see seob need veebilehega. Pidage silmas, et meil ei ole kontrolli selle üle, mis ulatuses sotsiaalmeediavõrgustikud teie nuppude kaudu andmeid koguvad. Andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning edasise töötluse ja kasutuse vastavate sotsiaalmeediavõrgustike poolt nagu ka teie sellega seotud õigused ja seadistusvõimalused oma privaatsfääri kaitseks leiate vastavate sotsiaalmeediavõrgustike andmekaitsemärkustest. Pärast nupu aktiveerimist saab vastav sotsiaalmeediavõrgustik juba andmeid koguda, olenemata sellest, kas te nupuga suhtlete. Kui olete sotsiaalmeediavõrgustikku sisse logitud, saab see teie selle veebilehe külastuse teie kasutajakontole määrata. Teiste Daimleri veebilehtede külastust ei saa sotsiaalmeediavõrgustik määrata, enne kui olete ka seal vastava nupu aktiveerinud. Kui olete sotsiaalmeediavõrgustiku liige ja ei soovi, et see teie meie veebilehe külastuse käigus kogutud andmeid teie salvestatud liikmeandmetega seoks, peate enne nuppude aktiveerimist vastavast sotsiaalmeediavõrgustikust välja logima.

 • Pakkuja

  Daimler AG

  Mercedesstraße 137
  D-70327 Stuttgart
  Tel: +49 7 11 17-0
  E-post: dialog@daimler.com

  Ettevõtte juhatus:
  Dieter Zetsche (esimees), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth, Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

  Järelevalvenõukogu esimees:
  Manfred Bischoff

  Amtsgericht Stuttgarti äriregister, nr HRB 19360
  Käibemaksukohustuslase identifitseerimisnumber: DE 81 25 26 315

 • Andmekaitse

  Daimleril on hea meel, et külastate meie veebilehte ning tunnete meie ettevõtte ja toodete vastu huvi. Võtame teie isiklike andmete kaitsmist tõsiselt ja soovime, et tunneksite ennast meie veebilehti külastades hästi. Teie privaatsfääri kaitsmine isikuga seotud andmete töötlemisel on meie jaoks tähtis teema, mida jälgime oma äriprotsesside juures. Töötleme isikuga seotud andmeid, mis on kogutud meie veebilehtede külastamise käigus, vastavalt selles riigis kehtivatele andmekaitseõiguse sätetele, kus asub andmetöötluse eest vastutav amet. Muus osas järgib meie andmekaitsepoliitika ka Daimleri kohta kehtivat andmekaitsedirektiivi.

  Daimleri andmekaitsedirektiiv.

  Daimleri veebilehed võivad sisaldada linke teiste pakkujate veebilehtedele, millele see andmekaitsedeklaratsioon ei kehti.

  Isikuga seotud andmete kogumine ja töötlemine


  Kui külastate meie veebilehte, salvestavad meie veebiserverid standardselt teiste andmete seas andmeid teie kasutatava brauseri ja operatsioonisüsteemi kohta; veebilehe, mille kaudu meid külastate; meie veebilehed, mida te külastate; külastamise kuupäeva ja turvakaalutlustel, näiteks meie veebilehtede rünnakute tuvastamiseks, ning seitsmeks päevaks IP-aadressi, mille teie internetiteenuse pakkuja on teile määranud. IP-aadressi erandiga salvestatakse isikuga seotud andmed vaid siis, kui esitate need meile ise, nt registreerimise, küsitluse, reklaamvõistluse või lepingu sõlmimise käigus.

  Isikuga seotud andmete kasutamine ja edasiandmine ning sihtotstarbeline avaldamine


  Daimler kasutab teie isikuandmeid lehekülje tehniliseks administreerimiseks, klientide haldamiseks, tooteküsitluste ja turustamise jaoks ainult selleks vajalikus ulatuses.

  Riigiasutustele ja organitele edastatakse isikuandmete ainult riiklike õigusaktidega ettenähtud piirides. Meie töötajatel, esindustel ja edasimüüjatel on meie ees konfidentsiaalsuskohustus.

  Valikuvõimalus


  Soovime teie andmeid kasutada selleks, et teid meie toodetest ja teenustest teavitada ja teilt vajaduse korral nende kohta tagasisidet paluda. Loomulikult on sellistes tegevustes osalemine vabatahtlik. Kui te ei ole sellega nõus, saab meile sellest alati teatada. Nii saame teie andmete kasutamise asjakohaselt keelata. Täpsemat teavet saate konkreetselt veebilehelt.

  Uudiskiri


  Meie veebilehel saab vajadusel uudiskirja aboneerida. Uudiskirja saamiseks registreerumisel sisestatud andmeid kasutatakse vaid uudiskirja saamiseks, kui te ei määra laiemat kasutust. Saate tellimuse igal ajal uudiskirjas ette nähtud loobumisvõimaluste kaudu lõpetada.

  Daimler AG tsentraalne juurdepääsuteenus


  Daimler AG keskse juurdepääsuteenusega saate registreeruda kõigisse Daimleri Grupi ja selle markide selle teenusega seotud veebilehtedele ja rakendustesse. Daimler AG tsentraalse juurdepääsuteenuse kasutustingimusi saate vaadata järgmise lingi alt:

  Daimler AG tsentraalse juurdepääsuteenuse kasutustingimused

  Suhtluspluginad


  Daimler kasutab selliste sotsiaalmeediavõrgustike nagu Facebook, Twitter ja Google+ niinimetatud suhtluspluginaid (järgnevalt nupud).

  Meie veebilehe külastamisel on need nupud standardselt inaktiveeritud, st need ei saada teie loata andmeid vastavatele sotsiaalmeediavõrgustikele. Enne nuppude kasutamist peate need klõpsuga aktiveerima. Nupp jääb nii kauaks aktiivseks, kuni selle uuesti inaktiveerite või küpsised kustutate. Lähemat teavet küpsiste kohta saate meie küpsise-suunistest.

  Küpsise-suunised

  Pärast aktiveerimist luuakse otseühendus vastava sotsiaalmeediavõrgustiku serveriga. Nupu sisu edastatakse siis sotsiaalmeediavõrgustike poolt otse teie brauserisse ja see seob need veebilehega.

  Pärast nupu aktiveerimist saab vastav sotsiaalmeediavõrgustik juba andmeid koguda, olenemata sellest, kas te nupuga suhtlete. Kui olete sotsiaalmeediavõrgustikku sisse logitud, saab see teie selle veebilehe külastuse teie kasutajakontole määrata. Teiste Daimleri veebilehtede külastust ei saa sotsiaalmeediavõrgustik määrata, enne kui olete ka seal vastava nupu aktiveerinud.

  Kui olete sotsiaalmeediavõrgustiku liige ja ei soovi, et see teie meie veebilehe külastuse käigus kogutud andmeid teie salvestatud liikmeandmetega seoks, peate enne nuppude aktiveerimist vastavast sotsiaalmeediavõrgustikust välja logima.

  Meil ei ole kontrolli selle üle, mis ulatuses sotsiaalmeediavõrgustikud teie nuppude kaudu andmeid koguvad. Andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning edasise töötluse ja kasutuse vastavate sotsiaalmeediavõrgustike poolt nagu ka teie sellega seotud õigused ja seadistusvõimalused oma privaatsfääri kaitseks leiate vastavate sotsiaalmeediavõrgustike andmekaitsemärkustest.

  Küpsiste kasutamine
  Veebilehe optimaalse kujunduse jaoks ja teie huvidele kohandatud kasutuspõhise info edastamiseks kasutab Daimler küpsiseid. Veebilehe kasutamisega annate te nõusoleku küpsiste kasutamiseks.

  Täpsemat infot leiate küpsiste suunistest

  Kasutusandmete ja huvidega seotud info analüüsimine (taassuunamine) Mercedes-Benzi veebisaitidel


  Kasutajate eelistuste ja meie internetipakkumise iseäranis populaarsete alade tuvastamiseks kasutame Adobe- ja Google-Analyticsi tooteid. Nii saame oma internetilehtede sisu sihipärasemalt teie vajaduste järgi kohandada ja sellega oma pakkumist teie jaoks parendada.

  Et saaksime kuvada Daimler AG, Mercedes-Benz Bank AG, Mercedes-Benz Accessories GmbH ning volitatud müügi- ja hoolduspartnerite veebisaitidel (edaspidi kokkuvõtlikult „Mercedes-Benzi veebisaidid“) teie huvidele ja vajadustele vastavat sisu, kasutame lisaks niinematud taassuunamise tehnoloogiaid. Seejuures salvestatakse küpsistes teie huvi meie toodete ja teenuste vastu. Neid küpsiseid laaditakse Mercedes-Benzi veebisaitide kasutamisel. See toimub anonüümselt, s.t teie isikut ei saa taassuunamise kaudu tuvastada.

  Kui te ei soovi, et Daimler teie külastuse kohta teavet koguks, salvestaks ja analüüsiks, ega soovi saada Mercedes-Benzi veebisaitidel teie huvidele vastavaid teavitusi, saate selle igal ajal keelata (opt-out).

  Selle keeldumise tehniliseks ümberseadmiseks lisatakse teie brauserisse opt-out küpsis. See küpsis on mõeldud ainult teie keeldumise määramiseks. Pange tähele, et opt-out küpsist saab tehnilistel põhjustel kasutada vaid brauseris, milles see seati. Kui kustutate küpsised või kasutate muud brauserit või lõppseadet, peate opt-outi uuesti tegema.

  Klõpsake siia, et seadistada opt-out kasutusandmete analüüsimise ja taassuunamise jaoks Mercedes-Benzi veebisaitidel.

  Klõpsake siia, et arvata end välja Google Tag Manageri kaudu registreerimisest.

  Kasutuspõhine info (suunamine ja taassuunamine)


  Et kohandada meie veebiturundust (nt reklaamibännereid) meie taassuunamise partnerite (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick ja Vivaki) veebisaitidel sihipärasemalt vastavalt teie vajadustele ja huvidele, kasutame ka niinimetatud taassuunamise tehnoloogiaid. Seejuures salvestatakse küpsistes teie huvi meie toodete ja teenuste vastu. Need küpsised laaditakse teiste veebisaitide külastamisel, kes teevad koostööd meie taassuunamis-partneritega, ja kasutatakse teie informeerimiseks võimalikult huvidepõhiselt. See toimub anonüümselt, s.t teie isikut ei saa taassuunamise kaudu tuvastada.

  Kui te ei soovi, et Daimler ja tema taassuunamis-partnerid koguksid, salvestaksid ja analüüsiksid infot teie külastuse kohta ning kohandaksid bännerireklaami vastavalt teie huvidele, saate selle igal ajal keelata (opt-out).

  Selle keeldumise tehniliseks ümberseadmiseks lisatakse teie brauserisse opt-out küpsis. See küpsis on mõeldud ainult teie keeldumise määramiseks. Pange tähele, et opt-out küpsist saab tehnilistel põhjustel kasutada vaid brauseris, milles see seati. Kui kustutate küpsised või kasutate muud brauserit või lõppseadet, peate opt-outi uuesti tegema.

  Kolmandate osapoolte küpsiste kasutamist saate hallata ja deaktiveerida järgmisel veebilehel: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement

  Turvalisus


  Daimler kasutab tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, et kaitsta teie andmeid manipuleerimise, kadumise, hävimise ja volitamata isikute juurdepääsu eest. Täiustame oma turvameetmeid pidevalt, lähtudes tehnika arengust.

  Õigus teabele
  Taotlemisel annab Daimler või teie eest vastutav esindaja teile võimalikult kiiresti kirjalikult vastavalt kehtivale õigusele teada, kas ja millised teie isikuga seotud andmed on meie juures salvestatud. Kui olete end kasutajaks registreerinud, saate neid andmeid ise vaadata ja vajadusel kustutada või muuta. Kui vaatamata meie üritustele tagada andmete õigsust ja ajakohastust peaks salvestatama valed andmed, parandame need teie soovil.

  Kui teil on küsimusi seoses teie isikuga seotud andmete töötlemisega saate pöörduda meie andmekaitse eest vastutava kontserniesindaja poole, kes on oma tiimiga saadaval ka teabenõuete, soovituste või kaebuste korral.

  Kontserni andmekaitse eest vastutav isik

  Hr dr Joachim Rieß
  Daimler AG
  HPC 0518
  D-70546 Stuttgart
  Saksamaa

 • Küpsised

  Daimler kasutab kasutaja eelistuste tuvastamiseks ja veebilehe optimaalseks korraldamiseks küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, nagu HTML5 Storage või Local Shared Objects (edaspidi kokkuvõtlikult „küpsised“). Need lihtsustavad navigeerimist ja suurendavad oluliselt veebilehe kasutajasõbralikkust.

  Küpsised on pisikesed failid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse. Neid saab kasutada selleks, et tuvastada, kas teie lõppseade on juba meiega suhtlemist alustanud. Selleks tuleb vaid teie lõppseadmes küpsis tuvastada. Isikuga seotud andmeid saab küpsistesse salvestada siis, kui olete sellega nõustunud või kui see on tehniliselt tingimata vajalik, nt turvatud sisselogimise võimaldamiseks.

  Kui kasutate meie rakendust, nõustute küpsiste kasutamisega ja nende salvestamisega oma lõppseadmesse. Te võite vaadata meie veebisaiti ka ilma küpsisteta. Enamik brausereid aktsepteerib küpsiseid automaatselt. Võite takistada küpsiste salvestamise oma lõppseadmes, valides oma brauseriseadistustes ära aktsepteeri küpsiseid. Juba salvestatud küpsised saate oma lõppseadmest igal ajal kustutada. Täpsemaid juhiseid selle kohta vaadake oma brauseri või lõppseadme tootja juhendist. Täpsemat infot Local Shared Objects'i deaktiveerimise kohta leiate järgmise lingi alt:

  Info Local Shared Objects'i deaktiveerimise kohta

  Kui te ei aktsepteeri küpsiseid, võib see põhjustada meie pakkumiste funktsioonide piiranguid.

  Me jaotame küpsiseid järgmisteks kategooriateks:

  Tingimata vajalikud küpsised (tüüp 1)
  Need küpsised on tingimata vajalikud veebisaitide ja nende funktsioonide tõrgeteta töötamiseks. Ilma nende küpsisteta ei saa näiteks pakkuda selliseid teenuseid nagu sõiduki konfiguraator.

  Funktsiooniküpsised (tüüp 2)
  Need küpsised võimaldavad suurendada veebisaitide kasutamise mugavust ja pakkuda erinevaid funktsioone. Näiteks saab toimivusküpsistesse salvestada keeleseadistusi.

  Toimivusküpsised (tüüp 3)
  Need küpsised koguvad infot selle kohta, kuidas teie veebisaite kasutate. Toimivusküpsised aitavad meil näiteks tuvastada meie internetipakkumiste eriti populaarseid osi. Nii saame oma internetilehtede sisu sihipärasemalt teie vajaduste järgi kohandada ja sellega oma pakkumist teie jaoks parendada. Need küpsised ei kogu isikut tuvastavaid andmeid. Täpsemat infot info kogumise ja analüüsimise kohta leiate jaotisest „Kasutusandmete analüüs“.

  Kolmandate osapoolte küpsised (tüüp 4)
  Need küpsised paigaldatakse kolmandate osapoolte, näiteks sotsiaalvõrgustike poolt. Neid kasutatakse esmajoones selleks, et integreerida meie saidile sotsiaalmeedia sisu, nagu näiteks suhtluspluginad. Infot selle kohta, kuidas paigaldame sotsiaalmeedia pluginaid, leiate isikuandmete kaitse eeskirja jaotisest „Suhtluspluginad“.

  Isikuandmete kaitse eeskiri

  Oma veebisaidil kasutame järgmiseid küpsiseid:

  Küpsise nimi Kirjeldus Küpsise tüüp

  bandwidth

  See küpsis salvestab teie internetiühenduse ribalaiuse, et optimeerida sisu edastamist.

  Tüüp 1

  locale

  See küpsis salvestab riigikoodi, kust veebisaiti külastate. Nii saab sisu kuvada teie keeles.

  Tüüp 1

  PHPSESSID

  See küpsis omistab teie seadmele külastussessiooni ajaks anonüümse (sessiooni ID), et koondada erinevaid kokkukuuluvaid päringuid serveril ja siduda need ühe sessiooniga.

  Tüüp 1

  c_disclaimer

  See küpsis näitab, et nõustute küpsiste kasutamisega meie veebisaidil. See paigaldatakse, kui sulgete teate "Küpsiste kasutamine".

  Tüüp 2

  search_suggest, search_term, search_nba_ref

  Need küpsised salvestava teie otsingupäringute andmeid (nt viimati sisestatud otsinguteksti või viimast otsinguvihjet), et parandada otsingutulemusi

  Soovime teie andmeid kasutada selleks, et teavitada teid meie toodetest ja teenustest ning vajadusel teid nende suhtes küsitleda.

  Teie privaatsuse kaitsmine isikuga seotud andmete töötlemisel on meie jaoks väga oluline aspekt, mida oma äritegevuses jälgime.

  Tüüp 2

  show_infobox

  See küpsis takistab tervitusakna korduvat kuvamist meie avalehel.

  Tüüp 2

  s_cc, s_cpc, s_fid, s_fv, s_prop52, s_ria, s_resort, s_tracking_resort, s_sq, s_tracking_belt, s_vi, _ga, _gat

  Need küpsised salvestavad infot selle kohta, kuidas külastajad meie veebisaiti kasutavad, ja aitavad meil sel moel oma veebisaiti pidevalt vastavalt teie huvidele edasi arendada.

  Tüüp 3

  psyma_participation

  Oma veebisaidi täiustamiseks viime regulaarselt läbi veebiküsitlusi meie veebilehtede ja pakutava info kvaliteedi kohta. See küpsis näitab, kas kasutaja on küsitlusele vastamise kutse vastu võtnud või mitte.

  Tüüp 3

  ACTIVITY, GEUP, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, HSID, APISID, LOGIN_INFO, SID, SSID

  Küpsised paigaldatakse YouTube'i ja/või Google'i poolt, niipea kui käivitate veebilehel video esituse. Lisainfo saamiseks küpsiste liigi, nende kasutamise ja otstarbe kohta klõpsake järgmist linki: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

  Tüüp 3

  Kasutusandmete ja huvidega seotud info analüüsimine (taassuunamine) Mercedes-Benzi veebisaitidel
  Kasutajate eelistuste ja meie internetipakkumise iseäranis populaarsete alade tuvastamiseks kasutame Adobe Analyticsi tooteid. Nii saame oma internetilehtede sisu sihipärasemalt teie vajaduste järgi kohandada ja sellega oma pakkumist teie jaoks parendada.

  Et saaksime kuvada Daimler AG, Mercedes-Benz Bank AG, Mercedes-Benz Accessories GmbH ning volitatud müügi- ja hoolduspartnerite veebisaitidel (edaspidi kokkuvõtlikult „Mercedes-Benzi veebisaidid“) teie huvidele ja vajadustele vastavat sisu, kasutame lisaks niinematud taassuunamise tehnoloogiaid. Seejuures salvestatakse küpsistes teie huvi meie toodete ja teenuste vastu. Neid küpsiseid laaditakse Mercedes-Benzi veebisaitide kasutamisel. See toimub anonüümselt, s.t teie isikut ei saa taassuunamise kaudu tuvastada.

  Kui te ei soovi, et Daimler teie külastuse kohta teavet koguks, salvestaks ja analüüsiks, ega soovi saada Mercedes-Benzi veebisaitidel teie huvidele vastavaid teavitusi, saate selle igal ajal keelata (opt-out).

  Selle keeldumise tehniliseks ümberseadmiseks lisatakse teie brauserisse opt-out küpsis. See küpsis on mõeldud ainult teie keeldumise määramiseks. Pange tähele, et opt-out küpsist saab tehnilistel põhjustel kasutada vaid brauseris, milles see seati. Kui kustutate küpsised või kasutate muud brauserit või lõppseadet, peate opt-outi uuesti tegema.

  Klõpsake siia, et seadistada opt-out kasutusandmete analüüsimise ja taassuunamise jaoks Mercedes-Benzi veebisaitidel.

  Kasutuspõhine info (suunamine ja taassuunamine)

  Et kohandada meie veebiturundust (nt reklaamibännereid) meie taassuunamise partnerite (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick ja Vivaki) veebisaitidel sihipärasemalt vastavalt teie vajadustele ja huvidele, kasutame ka niinimetatud taassuunamise tehnoloogiaid. Seejuures salvestatakse küpsistes teie huvi meie toodete ja teenuste vastu. Need küpsised laaditakse teiste veebisaitide külastamisel, kes teevad koostööd meie taassuunamis-partneritega, ja kasutatakse teie informeerimiseks võimalikult huvidepõhiselt. See toimub anonüümselt, s.t teie isikut ei saa taassuunamise kaudu tuvastada.

  Kui te ei soovi, et Daimler ja tema taassuunamis-partnerid koguksid, salvestaksid ja analüüsiksid infot teie külastuse kohta ning kohandaksid bännerireklaami vastavalt teie huvidele, saate selle igal ajal keelata (opt-out).

  Selle keeldumise tehniliseks ümberseadmiseks lisatakse teie brauserisse opt-out küpsis. See küpsis on mõeldud ainult teie keeldumise määramiseks. Pange tähele, et opt-out küpsist saab tehnilistel põhjustel kasutada vaid brauseris, milles see seati. Kui kustutate küpsised või kasutate muud brauserit või lõppseadet, peate opt-outi uuesti tegema.

  Kolmandate osapoolte küpsiste kasutamist saate hallata ja deaktiveerida järgmisel veebilehel:

  http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement