Aanbieder / privacy statement

 • Gegevensbescherming

  Verantwoordelijke overeenkomstig de basisverordening voor gegevensbescherming:
  Daimler AG ('Wij')
  Mercedesstraße 137
  D-70327 Stuttgart
  Duitsland
  E-mail: dialog@daimler.com

  Daimler AG
  Verantwoordelijke voor gegevensbescherming
  HPC G353
  D-70546 Stuttgart
  Duitsland
  E-mail: data.protection@daimler.com

  Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons aanbod. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. In deze aanwijzingen met betrekking tot de gegevensbescherming lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij ermee doen, voor welke doeleinden, op welke juridische grondslagen dit berust en welke rechten en vereisten daarmee gepaard gaan voor u. Bovendien verwijzen wij naar de richtlijn van Daimler inzake gegevensbescherming:

  Daimler-richtlijn inzake gegevensbescherming.

  Onze aanwijzingen met betrekking tot de gegevensbescherming voor het gebruik van onze websites en de richtlijn inzake gegevensbescherming van Daimler AG gelden niet voor uw activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere aanbieders die u via de links op onze websites kunt bereiken. Informeer u op de websites van deze aanbieders over hun gegevensbeschermingsbeleid.

  Verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens

  Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij bepaalde gegevens over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de toegangsstatus (bijv. of u een website kon oproepen of een foutmelding kreeg), het gebruik van functies van de website, de eventueel door u ingevoerde zoektermen, de frequentie waarmee u afzonderlijke websites oproept, de benaming van opgeroepen bestanden, de overgedragen hoeveelheid data, de website vanwaar u op onze website terecht bent gekomen en de website die u vanaf onze website bezoekt, ongeacht of u de links op onze website aanklikt of direct een domein in het invoerveld van hetzelfde tabblad (of hetzelfde venster) van uw browser invoert waarin u onze website hebt geopend. Bovendien slaan wij om veiligheidsredenen, met name ter voorkoming en herkenning van aanvallen op onze website of pogingen tot bedrog, gedurende een periode van zeven dagen uw IP-adres en de naam van uw internetprovider op.

  Andere persoonsgegevens slaan wij alleen op wanneer u ons deze gegevens bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract meedeelt. In deze gevallen slaan wij de gegevens ook alleen op, voor zover wij dit op basis van een door u verleende toestemming of overeenkomstig de geldende juridische voorschriften (meer informatie hierover vindt u hieronder in het gedeelte 'Juridische grondslagen van de verwerking') mogen doen.

  U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht om uw persoonsgegevens over te dragen. Het is echter mogelijk dat bepaalde functies op onze website afhankelijk zijn van de overdracht van persoonsgegevens. Wanneer u er in deze gevallen voor kiest om uw persoonsgegevens niet over te dragen, kan dit ertoe leiden dat bepaalde functies niet of slechts beperkt beschikbaar zijn.

  Gebruiksdoeleinden

  De bij een bezoek aan onze website verzamelde persoonsgegevens gebruiken wij om de website gebruiksvriendelijker te maken en om onze IT-systemen tegen aanvallen en andere onrechtmatige handelingen te beschermen.

  Indien u ons bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract nog meer persoonsgegevens meedeelt, gebruiken wij deze gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden, voor het klantbeheer en, indien vereist, voor de afwikkeling en afrekening van eventuele bedrijfsprocedures, en wel steeds in de daarvoor vereiste omvang.

  Overdracht van persoonsgegevens aan derden; sociale plug-ins

  Onze website kan ook door derden aangeboden inhoud bevatten. Wanneer u op een dergelijk aanbod klikt, dragen wij de vereiste hoeveelheid gegevens over aan de desbetreffende aanbieder (bijvoorbeeld de vermelding dat u dit aanbod bij ons hebt gevonden en evt. meer informatie die u hiervoor op onze website hebt aangegeven).

  Wanneer wij op onze website zogenoemde 'sociale plug-ins' van sociale netwerken als Facebook, Twitter en Google+ gebruiken, integreren wij deze als volgt: Wanneer u onze website bezoekt, zijn de sociale plug-ins gedeactiveerd, d.w.z. dat er geen gegevens aan de exploitanten van deze netwerken worden overgedragen. Indien u een van de netwerken wilt gebruiken, klikt u op de desbetreffende sociale plug-in om een directe verbinding met de server van het desbetreffende netwerk tot stand te brengen.

  Indien u bij het netwerk een gebruikersaccount hebt en op het moment dat u de sociale plug-in activeert, daar bent ingelogd, kan het netwerk uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wanneer u dat niet wilt, dient u zich bij het netwerk af te melden voordat de sociale plug-in wordt geactiveerd. Een sociaal netwerk kan het bezoek van andere Daimler-websites niet toewijzen, voordat u niet ook een daar aanwezige sociale plug-in hebt geactiveerd. Wanneer u een sociale plug-in activeert, draagt het netwerk de daardoor beschikbare inhoud direct over aan uw browser die deze inhoud in onze website integreert. In deze situatie kan ook gegevensoverdracht plaatsvinden die door het desbetreffende sociale netwerk wordt geïnitieerd en aangestuurd. Voor uw verbinding met een sociaal netwerk, voor de gegevensoverdracht tussen het netwerk en uw systeem en voor uw interacties op dit platform geldt uitsluitend het gegevensbeschermingsbeleid van het desbetreffende netwerk. De sociale plug-in blijft actief tot u deze deactiveert of uw cookies wist.

  Cookie-informatie

  Wanneer u de link naar de aangeboden content aanklikt of een sociale plug-in activeert, kan het zijn dat persoonsgegevens bij aanbieders in landen buiten de Europese Economische Ruimte terechtkomen, die vanuit het oogpunt van de Europese Unie ('EU') volgens de EU-norm geen 'passend beschermingsniveau' voor de verwerking van persoonsgegevens bieden. Houd hier rekening mee, voordat u een link aanklikt of een sociale plug-in activeert en op deze manier uw gegevens overdraagt.

  Verwerking van gebruiksgegevens; gebruik van analysetools

  Wij willen de inhoud van onze website zo goed mogelijk op uw interesses afstemmen en zo ons aanbod voor u verbeteren. Om voorkeuren en bijzonder populaire delen van de website te kunnen identificeren, maken wij gebruik van de volgende analysetool(s): Google Analytics, Adobe Analytics.

  Bij het gebruik van deze analysetools kunnen gegevens naar servers in de VS overgedragen en daar verwerkt worden. Let hierbij op het volgende: in de VS bestaat vanuit het oogpunt van de Europese Unie geen 'passend beschermingsniveau' voor de verwerking van persoonsgegevens dat overeenkomt met de EU-norm. Dit beschermingsniveau kan voor bepaalde bedrijven echter worden vervangen door een certificering conform het zogenoemde 'EU-VS- privacyschild'.

  Wanneer u niet wilt dat wij door middel van de genoemde analysetools informatie over uw bezoek aan onze website verzamelen en verwerken, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen aantekenen dat ook voor de toekomst geldt ('opt-out'). Wij verwerken uw bezwaar door in uw browser een opt-out cookie te plaatsen. Dit cookie wordt alleen toegepast om uw bezwaar toe te wijzen. Houd er rekening mee dat een opt-out cookie om technische redenen alleen werkt in de browser waarin het cookie is ingesteld. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of een ander eindtoestel gebruikt, moet u de opt-out nogmaals uitvoeren.

  Hieronder vindt u informatie over de aanbieders van de door ons gebruikte analysetools en de desbetreffende opt-out mogelijkheid:

  Google Inc. ('Google'):
  Google is overeenkomstig het EU-VS- privacyschild gecertificeerd.
  U kunt de overdracht van uw gegevens en hun registratie en verwerking door Google verhinderen. Google informeert hierover via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

  Adobe Systems Inc. ('Adobe')
  Adobe is overeenkomstig het EU-VS- privacyschild gecertificeerd.
  Om bezwaar aan te tekenen tegen verwerking door het product Adobe Analytics, kunt u deze link volgen: http://www.adobe.com/mena_en/privacy/opt-out.html.

  Op gebruik gebaseerde informatie (targeting en retargeting)

  Om onze online-marketing (bijvoorbeeld reclamebanners) op de website van onze retargeting partners (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick en Vivaki) nog gerichter op uw behoeften en voorkeuren te kunnen afstemmen, maken wij gebruik van zogenoemde retargeting technologieën. Uw interesse in onze producten en diensten wordt hierbij in cookies opgeslagen. Deze cookies worden bij een bezoek aan andere websites die met onze retargeting partners samenwerken uitgelezen en gebruikt om u zo goed mogelijk op basis van uw interesses te kunnen informeren. De verwerking is geanonimiseerd, d.w.z. dat u niet kunt worden geïdentificeerd door de retargeting.

  Wanneer u niet wilt dat Daimler en zijn retargeting partners informatie over uw bezoek verzamelen, opslaan en analyseren of reclamebanners op uw interesses afstemmen, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen aantekenen dat ook voor de toekomst geldt (opt-out).

  Om dit bezwaar technisch te realiseren wordt in uw browser een opt-out cookie opgeslagen. Dit cookie wordt alleen toegepast om uw bezwaar toe te wijzen. Houd er rekening mee dat een opt-out cookie om technische redenen alleen kan worden gebruikt voor de browser vanwaaruit het cookie is ingesteld. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of een ander eindtoestel gebruikt, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.

  U kunt het gebruik van cookies door derden op de volgende website beheren en deactiveren:

  http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

  Veiligheid

  Wij treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen voortdurend op basis van de technologische ontwikkelingen.

  Juridische grondslagen van de verwerking

  Indien u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, vormt deze toestemming de juridische grondslag voor de verwerking (art. 6 lid 1 letter a AVG).

  Voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het opzetten of vervullen van een contract met u is art. 6 lid 1 letter b AVG de juridische grondslag.

  Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld voor het bewaren van gegevens), zijn wij daartoe bevoegd conform art. 6 lid 1 letter c AVG.

  Bovendien verwerken wij persoonsgegevens om onze rechtmatige belangen en de rechtmatige belangen van derden waar te nemen conform art. 6 lid 1 letter f AVG. Dergelijke rechtmatige belangen zijn bijvoorbeeld de instandhouding van onze IT-systemen, de marketing van onze producten en diensten en de producten en diensten van anderen alsook de juridisch vereiste documentatie van zakelijke contacten.

  Verwijdering van uw persoonsgegevens

  Uw IP-adres en de naam van de internetprovider, die wij alleen om veiligheidsredenen opslaan, worden na zeven dagen verwijderd. Uw persoonsgegevens worden bovendien verwijderd, zodra het doeleinde waarvoor wij de gegevens hebben verzameld en verwerkt, komt te vervallen. Gegevens worden alleen langer dan deze periode opgeslagen wanneer dit overeenkomstig de wetten, verordeningen of andere rechtsnormen van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie, waaraan wij onderworpen zijn, noodzakelijk is.

  Rechten van betrokkenen

  Als persoon die betrokken is bij de gegevensverwerking, hebt u het recht op informatie (art. 15 AVG), correctie (art. 16 AVG), verwijderen van gegevens (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).

  Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot de herroeping wordt niet aangetast door de herroeping. Ook de verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere juridische grondslag, bijvoorbeeld voor het vervullen van wettelijke verplichtingen (vgl. het gedeelte 'Juridische grondslagen van de verwerking'), blijft onverlet.

  Recht van bezwaar

  U hebt het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, om te allen tijde tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens die op grond van art. 6 lid 1 e) AVG (gegevensverwerking in het openbaar belang) of art. 6 lid 1 f) AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) plaatsvindt, bezwaar te maken. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verder verwerken, voor zover wij daarvoor dwingende gegronde redenen kunnen aantonen die boven uw belangen, rechten en vrijheden gaan, of voor zover de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.

  Wij verzoeken u uw bezwaren of verklaringen, indien mogelijk, kenbaar te maken via het contactadres hieronder: dialog@daimler.com.

  Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke voorschriften, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij een bevoegde, toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG).

  Newsletter

  Wanneer u zich op een newsletter abonneert die op onze website wordt aangeboden, worden de bij de aanmelding voor de newsletter vermelde gegevens alleen gebruikt voor de verzending van de newsletter, voor zover u niet akkoord bent gegaan met verdergaand gebruik. U kunt het abonnement te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de mogelijkheid tot afmelding in de newsletter.

  Centrale toegangsservice van Daimler AG

  Met de centrale toegangsservice van Daimler AG kunt u zich aanmelden bij alle websites en applicaties van de Daimler-groep en haar merken die op deze service zijn aangesloten. De gebruiksvoorwaarden van de centrale toegangsservice van Daimler AG kunnen via de volgende link worden opgeroepen:

  Gebruiksvoorwaarden van de centrale toegangsservice van Daimler AG

  Cookies

  Informatie over de door ons gebruikte cookies en hun functies vindt u in onze cookie-informatie.

  Cookie-informatie

  Versie: mei 2018

 • Cookies

  Aanwijzingen voor het gebruik van cookies, de verwerking van gebruiksgegevens en het gebruik van analysetools

  Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke tools, zoals HTML5 Storage of Local Shared Objects (tezamen 'cookies' genoemd), om uw voorkeuren en de bijzonder populaire delen van onze websites te identificeren. Met deze informatie willen wij de website nog beter vormgeven en gebruiksvriendelijker maken. Voor dezelfde doeleinden maken wij gebruik van de analysetools Adobe Analytics en Google Analytics. Hierbij kunnen ook cookies worden toegepast.

  Functies en gebruik van cookies

  Cookies zijn kleine bestanden die op uw desktop-computer, laptop of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld vaststellen of tussen uw apparaat en onze website al eens een verbinding tot stand gebracht is en aan welke taal of andere instellingen u de voorkeur geeft. Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten.

  Als u onze website gebruikt, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

  U kunt onze website ook bekijken zonder akkoord te gaan met het gebruik van cookies. Dat houdt in dat u het gebruik van cookies kunt afwijzen en ook dat u de cookies te allen tijde kunt verwijderen door middel van bepaalde instellingen op uw apparaat. Ga hiervoor als volgt te werk:

  De meeste browsers zijn zodanig ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt deze instelling wijzigen door in uw browser de optie *Geen cookies accepteren* te activeren. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Hoe dat precies in zijn werk gaat, komt u in de handleiding van uw browser- of toestelfabrikant te weten. Informatie over de deactivering van Local Shared Objects vindt u via de volgende link:

  Informatie over de deactivering van Local Shared Objects

  Net als het gebruik van cookies is ook de afwijzing of verwijdering ervan gekoppeld aan het gebruikte toestel en aan de op dat moment gebruikte browser. U moet de cookies dus voor elk toestel en, indien u meerdere browsers gebruikt, ook voor elke browser afzonderlijk afwijzen of verwijderen.

  Als u ervoor kiest geen cookies te gebruiken, kan het zijn dat niet alle functies van onze website of afzonderlijke functies slechts beperkt beschikbaar zijn.

  Wij delen cookies in de volgende categorieën in:

  Absoluut noodzakelijke cookies (type 1)
  Deze cookies zijn absoluut noodzakelijk, zodat de functies van de websites correct functioneren. Zonder deze cookies kan het zijn dat wij bepaalde services, zoals de voertuigconfigurator, niet kunnen aanbieden.

  Functie-cookies (type 2)
  Deze cookies vereenvoudigen de bediening en verbeteren de functies van de website. Wij slaan bijvoorbeeld uw taalinstellingen op in functie-cookies.

  Prestatie-cookies (type 3)
  Deze cookies verzamelen informatie over de wijze waarop u van onze websites gebruikmaakt. Met deze cookies kunnen wij vaststellen welke delen van onze website bijzonder populair zijn om zo ons internetaanbod te verbeteren voor u. Lees hiervoor ook het gedeelte 'Verwerking van gebruiksgegevens'.

  Cookies van derden (type 4)
  Deze cookies worden ingesteld door derden, zoals de sociale netwerken Facebook, Twitter en Google+, waarvan u de inhoud via de op onze website aangeboden 'sociale plug-ins' kunt integreren. Meer informatie over het gebruik en de functie van de sociale plug-ins staat vermeld in punt 4 van onze privacyverklaringen.

  Privacyverklaringen

  Wij gebruiken de volgende cookies op onze website:

  Naam cookie Beschrijving Type cookie

  bandwidth

  Dit cookie slaat de bandbreedte van uw internetverbinding op om de weergave van de content te optimaliseren.

  Type 1

  locale

  Met dit cookie wordt de landcode opgeslagen van het land waarin u de website oproept. Zo kan de content in uw taal worden weergegeven.

  Type 1

  PHPSESSID

  Dit cookie wijst gedurende uw bezoek een geanonimiseerde identificatie (sessie-id) toe aan uw apparaat om meerdere gerelateerde aanvragen aan de server te bundelen en aan een sessie te kunnen toewijzen.

  Type 1

  c_disclaimer

  Met dit cookie wordt aangegeven dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies op onze pagina's. Het wordt opgeslagen wanneer u het scherm 'Gebruik van cookies' sluit.

  Type 2

  search_suggest, search_term, search_nba_ref

  Deze cookies slaan ter verbetering van uw zoekresultaten gegevens op over uw zoekopdrachten (bijvoorbeeld de laatst ingevoerde zoektekst of de laatste zoeksuggestie).

  Wij willen uw gegevens graag gebruiken om u over onze producten en services te informeren en u hierover eventueel vragen te stellen.

  Wij vinden de bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens zeer belangrijk en houden er bij onze bedrijfsprocessen zorgvuldig rekening mee.

  Type 2

  show_infobox

  Met dit cookie wordt voorkomen dat de welkomstsequentie op onze homepage herhaaldelijk wordt weergegeven.

  Type 2

  s_cc, s_cpc, s_fid, s_fv, s_prop52, s_ria, s_resort, s_tracking_resort, s_sq, s_tracking_belt, s_vi, _ga, _gat, AMCVS_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, AMCV_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, gvo_v0, gvo_v1, gapv_c25, ES Only, dtm_replace_params, gvo_v0, gvo_v1, gapv_c1, gapv_c2, s_gvo_v0, dtm_target_timestamp_trigger1, dtm_target_timestamp_trigger2, target_layer_shown, aem_gvo_v0, aem_gvo_v58, s_sq

  Met deze cookies wordt informatie opgeslagen met betrekking tot de manier waarop bezoekers onze website gebruiken. Dit helpt ons om onze website aan de hand van uw interesses voortdurend verder te ontwikkelen.

  Type 3

  psyma_participation

  Om onze website te verbeteren, voeren we regelmatig online enquêtes uit met betrekking tot de kwaliteit van onze website en de aangeboden informatie. Dit cookie geeft aan of een gebruiker de uitnodiging voor deelname aan een enquête heeft aangenomen of afgewezen.

  Type 3

  ACTIVITY, GEUP, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, HSID, APISID, LOGIN_INFO, SID, SSID

  Deze cookies worden door YouTube en/of Google opgeslagen, zodra u een video op de website afspeelt. Voor meer informatie over het type, gebruik en doeleinde van de cookies klikt u op de volgende link:
  https://policies.google.com/privacy .

  Type 3

  _gid

  Dit cookie wordt voor Google Analytics gebruikt om onderscheid te kunnen maken tussen gebruikers.

  Type 3

  _sdsat_landing_page

  Adobe DTM. Slaat de naam en duur van het bezoek aan de landing page op, via welke het bezoek aan mercedes-benz.com is gestart. Duur van het bezoek (browsersessie).

  Type 3

  _sdsat_lt_pages_viewed

  Adobe DTM. Slaat een speciale teller op voor de laatste pageview. 2 jaar.

  Type 3

  _sdsat_pages_viewed

  Adobe DTM. Slaat een teller voor de pageviews op. Duur van het bezoek (browsersessie).

  Type 3

  _sdsat_session_count

  Adobe DTM. Slaat een teller voor de sessie op. 2 jaar.

  Type 3

  _sdsat_traffic_source

  Adobe DTM. Slaat de beginpagina op via welke de bezoeker op mercedes-benz.com terecht is gekomen. Duur van het bezoek (browsersessie).

  Type 3

  ADRUM, aam_uuid, aam_creativehistory

  Met deze cookies wordt informatie opgeslagen met betrekking tot de manier waarop bezoekers onze website gebruiken. Dit helpt ons om onze website aan de hand van uw interesses voortdurend verder te ontwikkelen.

  Type 4

  lunetics_locale

  Dit cookie is nodig voor de juiste weergave van de website.

  Type 1

  Verwerking van gebruiksgegevens; gebruik van analysetools

  Wij willen de inhoud van onze website zo goed mogelijk op uw interesses afstemmen en zo ons aanbod voor u verbeteren. Om voorkeuren en bijzonder populaire delen van de website te kunnen identificeren, maken wij gebruik van de volgende analysetool(s): Google Analytics, Adobe Analytics.

  Bij het gebruik van deze analysetools kunnen gegevens naar servers in de VS overgedragen en daar verwerkt worden. Let hierbij op het volgende: in de VS bestaat vanuit het oogpunt van de Europese Unie geen 'passend beschermingsniveau' voor de verwerking van persoonsgegevens dat overeenkomt met de EU-norm. Dit beschermingsniveau kan voor bepaalde bedrijven echter worden vervangen door een certificering conform het zogenoemde 'EU-VS- privacyschild'.

  Wanneer u niet wilt dat wij door middel van de genoemde analysetools informatie over uw bezoek aan onze website verzamelen en verwerken, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen aantekenen dat ook voor de toekomst geldt ('opt-out').

  Wij verwerken uw bezwaar door in uw browser een opt-out cookie te plaatsen. Dit cookie wordt alleen toegepast om uw bezwaar toe te wijzen. Houd er rekening mee dat een opt-out cookie om technische redenen alleen werkt in de browser waarin het cookie is ingesteld. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of een ander eindtoestel gebruikt, moet u de opt-out nogmaals uitvoeren.

  Hieronder vindt u informatie over de aanbieders van de door ons gebruikte analysetools en de desbetreffende opt-out mogelijkheid:

  Google Inc. ('Google'):
  Google is overeenkomstig het EU-VS- privacyschild gecertificeerd. U kunt de overdracht van uw gegevens en hun registratie en verwerking door Google verhinderen. Google informeert hierover via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

  Adobe Systems Inc. ('Adobe'):
  Adobe is overeenkomstig het EU-VS- privacyschild gecertificeerd. Om bezwaar aan te tekenen tegen verwerking door het product Adobe Analytics, kunt u deze link volgen: https://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html.

 • Disclaimer

  Auteursrecht

  Copyright 2003-2018 Daimler AG. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beeld- en geluidsmateriaal, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht of enig andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Deze mogen noch voor handelsdoeleinden noch ter verspreiding worden gereproduceerd, gewijzigd of op andere websites worden gebruikt. Enkele websites van Daimler AG bevatten ook materiaal waarop auteursrecht berust dat ons ter beschikking is gesteld.

  Producten en prijzen

  Na sluiting van de redactie van individuele pagina's kunnen nog wijzigingen bij producten en services ontstaan zijn. Wijzigingen qua constructie of vorm, afwijkingen qua kleurstelling evenals wijzigingen in de omvang van de levering of van de prestaties door fabrikant blijven gedurende de periode van levering voorbehouden, indien en voor zover dergelijke wijzigingen of afwijkingen in het belang van Daimler zijn en voor de koper acceptabel mogen worden geacht. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze publicatie. Informatie over wettelijke, rechtelijke en fiscale voorschriften en gevolgen zijn alleen voor de Bondsrepubliek Duitsland geldig. Bepaalde pagina's kunnen ook typen en functies bevatten die in bepaalde landen niet worden aangeboden. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in België en Nederland geldende standaard en leverbare uitvoeringen. Voor onze contractpartners vormen de prijzen een vrijblijvende prijsaanbeveling. Eventuele aanbiedingen op de website gelden zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van bevestiging.

  Handelsmerken

  Tenzij anders vermeld, zijn alle op de internetsite of pagina's daarvan van Daimler AG genoemde merken wettelijk beschermde handelsmerken van Daimler AG. Dit geldt in het bijzonder voor de modelnamen evenals voor alle logo's en emblemen van de onderneming.

  Licentierechten

  Daimler AG wil u graag een innovatief en informatief internetprogramma bieden. We hopen dan ook dat u onze creatieve uitingen zult waarderen. Wij vragen u echter om begrip voor het feit dat Daimler AG haar intellectuele eigendom (waartoe wij octrooien, handelsmerken en auteursrecht rekenen) moet beschermen. Daarom omvat deze internetsite generlei recht op licentiëring van het intellectuele eigendom van Daimler AG.

  Toekomstgerichte uitspraken

  Veel websites bevatten toekomstgerichte uitspraken, gebaseerd op overtuigingen van de directie van Daimler. De woorden 'anticiperen', 'aannemen', 'geloven', 'inschatten', 'verwachten', 'beogen', 'wellicht', 'kunnen/zouden kunnen', 'plannen', 'voorspellen', 'zouden' en soortgelijke uitdrukkingen worden gebruikt voor het aanduiden van dergelijke uitspraken met een toekomstgericht karakter. Dergelijke uitspraken weerspiegelen de huidige opvattingen van Daimler met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. Enkele voorbeelden daarvan zijn een conjuncturele neergang in Europa of Noord-Amerika, schommelingen in wisselkoersen, rentevoeten en prijzen van grondstoffen, de introductie van producten door concurrenten, sterkere verkoopprikkels, de succesvolle implementatie van een nieuw zakelijk model voor smart, evenals een daling in de hoogte van de wederverkoopprijzen van gebruikte voertuigen. Als een van deze onzekerheidsfactoren (waarvan enkele zijn beschreven onder het kopje 'Risicorapport' in het actuele jaarverslag van Daimler AG alsook onder het kopje 'Risk Factors' in het actuele jaarverslag van Daimler AG in het formulier 20-F dat bij de Amerikaanseautoriteit voor effecten en beurzen is ingediend) optreedt of als de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de uitspraken onjuist blijken te zijn, kunnen de werkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de resultaten die in deze uitspraken zijn genoemd of impliciet zijn uitgedrukt. We hebben niet de intentie en gaan geen verplichting aan om toekomstgerichte uitspraken voortdurend te actualiseren, aangezien deze uitsluitend gebaseerd zijn op de situatie op de dag van publicatie.

  Opmerking overeenkomstig § 36 van de Duitse geschillenregeling voor consumenten (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz; VSBG)

  Daimler AG zal niet voor een geschillencommissie voor consumenten deelnemen aan een procedure voor geschillenbeslechting in de zin van de Duitse Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) [wet inzake beslechting van consumentengeschillen] en is hiertoe ook niet verplicht..

  Informatie betreffende het online bijleggen van geschillen

  De Europese Commissie heeft een internetplatform ingericht voor het online bijleggen van geschillen, (het zogenoemde OS-platform). Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen betreffende verplichtingen die voortvloeien uit online koopcontracten. U kunt het OS-platform bereiken via de internetkoppeling: http://ec.europa.eu/consumers/odr

  Aansprakelijkheid

  De informatie en gegevens op deze pagina's vormen geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Ze vormen vooral geen stilzwijgende toezegging of garantie betreffende de toestand, de geschiktheid voor de handel, de geschiktheid voor bepaalde doeleinden of een niet-inbreuk op wetten en patenten.

  In onze digitale informatie vindt u ook links naar andere websites. Wij willen u erop wijzen, dat wij geen invloed hebben op de inrichting en content van internetsites waarnaar de koppelingen verwijzen. Wij waarborgen dan ook niet de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de daar gepresenteerde informatie. Daarom distantiëren wij ons hierbij van al het inhoudelijke materiaal op zulke sites. Deze verklaring is van toepassing op alle, op onze website voorkomende links naar externe websites, evenals de content ervan.

  Social plugins

  Daimler maakt gebruik van social plugins (hierna schermtoetsen genoemd) van sociale netwerken als Facebook, Google+ en Twitter. Bij uw bezoek aan onze website zijn deze schermtoetsen standaard gedeactiveerd, dat wil zeggen: zij versturen zonder uw tussenkomst geen gegevens naar derden. Voordat u de schermtoetsen kunt gebruiken, moet u deze met een klik activeren. De schermtoets blijft zo lang actief tot u deze weer deactiveert of uw cookies verwijdert (zie ook 'Cookies'). Na activering wordt een directe verbinding met de server van het betreffende sociale netwerk opgebouwd. De schermtoets wordt vervolgens direct door het sociale netwerk aan uw browser doorgegeven en door de browser in de website opgenomen. Wij maken u erop attent dat wij geen invloed hebben op de omvang van de gegevens die sociale netwerken met hun schermtoetsen vergaren. Voor meer informatie over het doel, de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens door de betreffende sociale netwerken, hun privacyverklaring en het recht van verzet verwijzen we u naar hun voorwaarden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Nadat een schermtoets is geactiveerd, kan het betreffende sociale netwerk al gegevens verzamelen, onafhankelijk van het feit of u daadwerkelijk op de schermtoets klikt. Hebt u zich aangemeld bij een sociaal netwerk? Dan kan deze uw bezoek aan deze internetsite registreren in uw gebruikersdomein. Een sociaal netwerk kan een bezoek aan andere internetsites van Daimler niet registreren, tenzij u daar de desbetreffende schermtoets hebt geactiveerd. Wanneer u lid bent van een sociaal netwerk en niet wilt dat dit netwerk de gegevens die worden verzameld bij het bezoeken van deze website aan uw account aldaar koppelt, moet u bij het betreffende sociale netwerk uitloggen voordat u de schermtoetsen activeert.

 • Aanbieder

  Daimler AG

  Mercedesstraße 137
  D-70327 Stuttgart
  Tel.: +49 7 11 17-0
  E-mail: dialog@daimler.com

  Vertegenwoordigd door de raad van bestuur:
  Dieter Zetsche (voorzitter), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth, Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

  Voorzitter van de raad van toezicht:
  Manfred Bischoff

  Ingeschreven in het handelsregister bij het kantongerecht Stuttgart onder nummer HRB 19360
  Btw-identificatienummer: DE 81 25 26 315