Navigation

Opphavsrett

Copyright 2003-2018 Daimler AG. Med enerett. Alle tekster og bilder, all grafikk, alle lyd-, video- og animasjonsfiler og måten de er satt sammen på, er underlagt opphavsrett og andre lover til vern av immaterielle eiendeler. De må ikke kopieres eller videreformidles til kommersielle formål, og heller ikke forandres og brukes på andre nettsteder. Noen internettsider fra Daimler AG inneholder også materiale som er underlagt opphavsretten til dem som har stilt materialet til disposisjon.

Produkter og priser

Etter at redaksjonen er avsluttet for enkeltsider, kan produktene og ytelsene ha blitt endret. Vi tar forbehold om konstruksjons- og designmessige endringer, fargeavvik samt endringer i leverings- og ytelsesomfanget fra produsentens side innenfor leveringstiden, i den grad endringene eller avvikene er akseptable for kunden og Daimlers interesser er ivaretatt. Illustrasjonene kan også vise tilbehør, tilleggsutstyr eller annet omfang som ikke hører til standard leverings- eller ytelsesomfang. Fargeavvik er teknisk betinget. Enkeltsider kan omhandle modeller og ytelser som ikke tilbys i enkelte land. Utsagn om juridiske, rettslige og skattemessige forhold og virkninger gjelder bare for Tyskland. Med mindre annet fremgår av salgs- og leveringsbetingelsene, gjelder prisene som er i kraft på leveringsdatoen. For våre avtalepartnere er prisene å forstå som uforpliktende prisanbefalinger. Spør derfor en filial eller en avtalepartner om siste versjon.

Varemerker

Når ikke annet er nevnt, er alle merker som er nevnt på nettsidene til Daimler AG, rettslig beskyttede varemerker for Daimler AG. Dette gjelder særlig modellnavn og alle logoer og emblemer tilhørende foretaket.

Lisensrettigheter

Daimler AG ønsker å tilby deg et innovativt og informativt internettprogram. Vi håper derfor at du gleder deg like mye over vår kreative design som vi. Vi ber likevel om forståelse for at Daimler AG må beskytte sine immaterielle eiendeler, inklusive patenter, varemerker og opphavsrettigheter, og at disse internettsidene ikke kan medføre noen lisensrett til Daimler AG sin immaterielle eiendom.

Merknader om fremtidsrettede utsagn

Internettsider, Investor Relations Releases, års- og halvårsberetninger, utsikter, presentasjoner, audio- og videooverføringer av arrangementer (direkte eller i opptak) og andre dokumenter på denne nettsiden inneholder blant annet fremtidsrettede utsagn om antatte utviklingstrekk som beror på ledelsens nåværende vurderinger. Ord som “forutse”, “anta”, “tro”, “vurdere”, “forvente”, “ha til hensikt”, “kan”, “planlegge”, “projisere”, “bør” og lignende begreper kjennetegner slike fremtidsrettede utsagn. Slike utsagn er gjenstand for en viss risiko og usikkerhet. Noen eksempler på dette er en konjunkturell nedgang i Europa eller Nord-Amerika, endringer i valutakurser, rentesatser og råstoffpriser, innføring av konkurrerende produkter, høyere salgsintensitet, vellykket realisering av den nye forretningsmodellen for smart, samt lavere bruktbilpriser. Skulle en av disse usikkerhetsfaktorene eller andre utforutsigbare faktorer (noen av dem er beskrevet i den aktuelle årsberetningen fra Daimler under overskriften “Risikorapport” og under overskriften “Risk Factors” i den aktuelle årsberetningen fra Daimler i formularet 20-F, som er levert inn hos det amerikanske verdipapirbørstilsynet) slå til, eller skulle antakelsene som ligger til grunn for utsagnene, vise seg å være uriktige, kan de faktiske resultatene avvike vesentlig fra resultatene som er nevnt, eller som implisitt kommer til uttrykk i disse utsagnene. Vi hverken akter eller forplikter oss til å oppdatere fremtidsrettede utsagn fortløpende, da disse utelukkende bygger på omstendighetene den dagen de blir offentliggjort.

Merknad iht. § 36 i den tyske forbrukertvistloven (VSBG)

Daimler AG vil ikke delta i en tvistemekling ved et klageorgan for forbrukertvister i henhold til den tyske forbrukertvistloven (VSBG), og er heller ikke forpliktet til dette.

Informasjon om nettbasert tvisteløsning

EU-kommisjonen har etablert en nettbasert tvisteløsningsplattform (den såkalte “ODR-plattformen”). ODR-plattformen tjener som kontaktsted for løsningen av konflikter uten rettssak, med hensyn til forpliktelser i avtaler som går frem av kjøpekontrakter inngått på Internett. Du når ODR-plattformen under følgende lenke: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Ansvar

Opplysningene og angivelsene på disse sidene utgjør ingen forsikring eller garanti, hverken uttrykkelig eller stilltiende. Særskilt utgjør de intet stilltiende tilsagn eller garanti vedrørende beskaffenhet, salgbarhet, egnethet for bestemte formål eller forvissning om ikkeovertredelse av lover og patenter.

På våre internettsider finner du også lenker til andre sider på internett. Vi vil gjerne påpeke at vi ikke har noen innflytelse på utformingen og innholdet på sidene som det er lenket til. Derfor kan vi heller ikke garantere at opplysningene som tilbys der, er aktuelle, korrekte, fullstendige eller av god kvalitet. På bakgrunn av dette distanserer vi oss herved fra alt innhold på disse sidene. Denne erklæringen gjelder for alle lenker til eksterne sider og deres innhold som foreligger på våre internettsider.

Sosiale menyknapper

Daimler bruker såkalte Social Plugins (heretter kalt menyknapper) for sosiale nettverk som Facebook, Google+ og Twitter. Når du besøker nettstedet vårt, er disse knappene i utgangspunktet deaktivert, dvs. at de ikke sender data til tredjepart uten at du tar initiativ til det. Før du kan bruke menyknappene, må du aktivere dem med et klikk. Knappen er aktiv til du deaktiverer den igjen eller sletter infokapslene dine (mer om dette under “Infokapsler”). Etter aktivering blir en direkte forbindelse til serveren for vedkommende sosiale nettverk etablert. Innholdet i menyknappene blir så overført direkte fra de sosiale nettverkene til din nettleser og integrert i nettsiden av dette nettverket. Vær oppmerksom på at vi ikke har innflytelse over omfanget av data som de sosiale nettverkene samler inn med sine menyknapper. Datainnsamlingens formål og omfang og den videre bearbeidingen og bruken av dataene i de sosiale nettverkene, og dine rettigheter og innstillingsmuligheter til beskyttelse av privatsfæren i forbindelse med dette, fremgår av de sosiale nettverkenes personvernopplysninger. Etter at en menyknapp er aktivert, kan vedkommende sosiale nettverk straks innhente data uavhengig av om du foretar deg noe via menyknappen. Når du er innlogget på et sosialt nettverk, kan dette nettverket legge besøket på denne nettsiden inn på brukerkontoen din. Et besøk på andre Daimler-nettsteder kan et sosialt nettverk ikke legge inn før du har aktivert vedkommende menyknapp også der. Dersom du er medlem i et sosialt nettverk og ikke vil at dette skal knytte dataene som innhentes ved ditt besøk på vårt nettsted, til dine lagrede medlemsdata, må du, før du aktiverer menyknappen, logge ut av vedkommende sosiale nettverk.

Funksjonsinnholdet kan avvike avhengig av landet.