Navigation

Autorské právo

Copyright 2003 – 2018 Daimler AG. Všetky práva vyhradené. Všetky texty, obrázky, grafiky, zvukové súbory, videá a animácie, ako aj ich úpravy podliehajú autorskému právu a ostatným zákonom o ochrane duševného vlastníctva. Nie je povolené ich kopírovať na obchodné účely alebo ďalšiu reprodukciu, ani ich pozmenené použiť na iných internetových stránkach. Niektoré internetové stránky spoločnosti Daimler AG obsahujú aj materiál, ktorý podlieha autorským právam tých, ktorí k nemu umožnili prístup.

Produkty a ceny

Po redakčnej uzávierke mohlo dôjsť k zmenám produktov a výkonov. Počas dodacej lehoty si výrobca vyhradzuje právo na konštrukčné alebo tvarové zmeny, odchýlky farebného odtieňa, ako aj zmeny rozsahu dodávky alebo výkonov, pokiaľ sú tieto zmeny alebo odchýlky pri zohľadnení záujmov spoločnosti Daimler AG pre kupujúceho akceptovateľné. Obrázky môžu obsahovať aj príslušenstvo, mimoriadnu výbavu alebo iné obsahy, ktoré nie sú súčasťou sériového rozsahu dodávok alebo výkonov. Farebné odchýlky sú podmienené technikou tlače. Jednotlivé strany môžu obsahovať aj typy a výkony, ktoré sa v jednotlivých krajinách neponúkajú. Výpovede o zákonných, právnych a daňových predpisoch a ich dôsledkoch platia iba pre Spolkovú republiku Nemecko. S výhradou inak znejúcej úpravy v predajných alebo dodacích podmienkach platia ceny platné v deň dodávky. Pre našich zmluvných partnerov sa pod cenami rozumejú nezáväzné odporúčania ceny. Kontaktujte preto niektorú z našich pobočiek alebo zmluvného partnera ohľadom aktuálneho stavu.

Obchodné značky

Ak nie je uvedené inak, sú všetky značky uvedené na internetových stránkach spoločnosti Daimler AG zákonom chránené ochranné známky Daimler AG, to platí hlavne pre názvy modelov, ako aj všetky logá a znaky spoločnosti.

Licenčné práva

Spoločnosť Daimler AG vám chce ponúknuť inovatívny a informatívny internetový program. Dúfame preto, že sa našej kreatívnej úprave potešíte rovnako ako my. Napriek tomu vás prosíme o porozumenie, pretože spoločnosť Daimler AG musí chrániť svoje duševné vlastníctvo vrátane patentov, obchodných značiek a autorských práv a tieto internetové stránky nezaručujú žiadne licenčné práva na duševné vlastníctvo spoločnosti Daimler AG.

Upozornenia o predbežných výpovediach

Internetové stránky, správy pre investorov (Investor Relations Releases), výročné a priebežné správy, prognózy, prezentácie, audio a video prenosy z podujatí (naživo alebo zo záznamu) a iné dokumenty na tejto internetovej stránke obsahujú okrem iného predbežné vyjadrenia o budúcom vývoji, ktoré sa zakladajú na aktuálnych odhadoch manažmentu. Slová ako „anticipovať“, „predpokladať“, „veriť“, „ohodnotiť“, „očakávať“, „zamýšľať“, „môcť/mohli by“, „plánovať“, „premietať“, „mali by“ a podobné pojmy označujú takého predbežné výpovede. Takéto výpovede podliehajú určitým rizikám a neistotám. Niektorými príkladmi v tomto smere sú: pokles konjunktúry v Európe alebo Severnej Amerike, zmeny výmenných kurzov, úrokových sadzieb a cien surovín, zavedenie nových produktov na trh konkurenčnými spoločnosťami, viac predajných stimulov, úspešné presadenie nového obchodného modelu pre smart, ako aj pokles predajných cien jazdených vozidiel. Ak by nastala niektorá z týchto neistých situácií alebo iné nepredvídané udalosti (niektoré z nich sú popísané v aktuálnej výročnej správe spoločnosti Daimler AG pod názvom Správa o riziku, ako aj pod názvom Risk Factors v aktuálnej výročnej správe spoločnosti Daimler AG vo formulári 20-F, ktorá bola podaná na Dozornom úrade pre burzu cenných papierov USA) alebo ak by sa predpoklady, z ktorých vychádzali predbežné výpovede, ukázali ako nepravdivé, mohli by sa skutočné výsledky podstatne odlišovať od výsledkov uvedených alebo implicitne vyjadrených v týchto výpovediach. Nemáme v úmysle a ani nepreberáme povinnosť priebežne aktualizovať vyjadrenia týkajúce sa budúceho vývoja, pretože tieto vychádzajú výlučne z okolností v deň, kedy boli zverejnené.

Upozornenie podľa § 36 zákona o riešení spotrebiteľských sporov (VSBG)

Spoločnosť Daimler AG sa nezúčastní na procese urovnania sporu v rozhodcovskom konaní v zmysle nemeckého zákona o urovnávaní spotrebiteľských sporov (VSBG) a ani k tomu nie je zaviazaná.

Informácie o riešení sporov online

Komisia EÚ vytvorila internetovú platformu na online urovnávanie sporov (tzv. „Platforma RSO“). Platforma slúži ako kontaktné miesto mimosúdneho riešenia sporov týkajúcich sa zmluvných povinností, ktoré vyplývajú z kúpnych zmlúv uzavretých online. Platformu RSO nájdete pod týmto odkazom: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Ručenie

Informácie a údaje na týchto stránkach nepredstavujú žiadne prísľuby alebo záruky, prejavené výslovne alebo mlčky. Najmä neznamenajú nevyslovený prísľub alebo záruku týkajúcu sa vlastností, predajnosti, vhodnosti na určité účely, a nezaručujú, že nedôjde k porušeniu zákonov a patentov.

Na našich internetových stránkach nájdete aj odkazy na iné internetové stránky. Upozorňujeme vás na to, že nemáme vplyv na úpravu a obsah internetových stránok, na ktoré sa odkazuje. Nemôžeme preto ručiť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu uvádzaných informácií. Na základe týchto skutočností sa dištancujeme od celého obsahu týchto stránok. Toto vyhlásenie platí pre všetky odkazy na externé stránky nachádzajúce sa na našich internetových stránkach a obsahy týchto externých stránok.

Sociálne zásuvné moduly (Social Plugins)

Spoločnosť Daimler používa takzvané zásuvné moduly pre sociálne siete (ďalej uvádzané ako moduly), ako napríklad Facebook, Google+ a Twitter. Počas vašej návštevy na našich webových stránkach sú tieto moduly štandardne deaktivované, t.j. bez vášho pričinenia neodosielajú údaje tretím stranám. Predtým, ako chcete používať moduly, musíte ich kliknutím aktivovať. Modul zostane aktívny tak dlho, kým ho opäť nedeaktivujete alebo nevymažete súbory cookie (porov. odsek „Súbory cookie“). Po aktivácii sa vytvorí priame spojenie so serverom danej sociálnej siete. Obsah modulu sa potom zo sociálnych sietí prenesie priamo do vášho prehliadača a z neho sa začlení do webovej stránky. Zohľadnite, prosím, že na rozsah údajov, ktoré získajú sociálne siete pomocou svojich modulov, nemáme vplyv. Účel a rozsah získavania údajov a ďalšie spracovanie a použitie údajov príslušnými sociálnymi sieťami, ako aj vaše príslušné práva a možnosti nastavenia na ochranu vašej osobnej sféry si, prosím, zistite z pokynov na ochranu údajov príslušných sociálnych sietí. Po aktivovaní modulu môže príslušná sociálna sieť získavať údaje nezávisle od toho, či ho aktívne využívate. Ak ste prihlásení na sociálnej sieti, môže sieť vašu návštevu tejto webovej stránky priradiť vášmu používateľskému účtu. Návštevu iných webových stránok spoločnosti Daimler nemôže sociálna sieť priradiť skôr, ako aj tam aktivujete príslušný modul. Ak ste členom sociálnej siete a nechcete, aby táto spájala údaje zhromaždené pri vašej návšteve našich webových stránok s uloženými členskými údajmi, musíte sa pred aktivovaním modulu odhlásiť z príslušnej sociálnej siete.

Rozsah funkcií sa môže líšiť v závislosti od krajiny.