Navigation

Upphovsrätt

Copyright 2003–2018 Daimler AG. Alla rättigheter förbehålles. Alla texter, bilder, grafik, ljud-, video- och animationsfiler samt deras användning lyder under upphovsrätten samt annan lagstiftning till skydd för immateriell egendom. De får inte kopieras i handelssyfte eller för överlåtelse. De får inte ändras för användning på andra webbsidor. Vissa internetsidor från Daimler AG innehåller även material som lyder under den upphovsrätt som gäller för den som tillhandahållit materialet.

Produkter och priser

Efter sista redigering av enskilda sidor kan produkter eller tjänster ha ändrats. Tillverkaren reserverar sig för tillverknings- eller formförändringar, avvikelser i färgtoner liksom förändringar av leverans- eller servicevillkor som skett under leveranstidens gång. Detta så länge förändringarna eller avvikelserna är skäliga utifrån ett kundperspektiv, samtidigt som hänsyn tas till Daimler AG:s intressen. Bilderna kan i vissa fall visa tillbehör och extrautrustning som inte ingår i standardleveransomfattningen. Färgavvikelser kan förekomma av tekniska skäl. Enskilda sidor kan innehålla modeller och tjänster som inte finns att tillgå i alla länder. Uppgifter om juridiska, rättsliga och skattemässiga bestämmelser och följder är endast giltiga för Tyskland. Om inte annat framgår av försäljnings- eller leveransvillkoren gäller de priser som anges på leveransdagen. För våra avtalspartner är priserna inte bindande utan fungerar som en prisrekommendation. Fråga därför efter senaste version hos en återförsäljare eller avtalspartner.

Varumärken

Om ingenting annat anges är alla varumärken som nämns på Daimler AG:s webbsidor varumärken som är rättsligt skyddade av Daimler AG. Detta gäller i synnerhet modellnamn samt alla logotyper och emblem som tillhör företaget.

Licensrättigheter

Daimler AG strävar efter att erbjuda ett innovativt och informativt webbinnehåll. Vi hoppas därför att du uppskattar vår kreativa utformning lika mycket som vi själva. Vi ber dock om förståelse för att Daimler AG måste skydda sin immateriella egendom, inklusive patent, varumärken och upphovsrätt, och att dessa webbsidor inte ger någon licensrätt till Daimler AG:s immateriella egendom.

Information om framåtblickande uttalanden

Webbsidor, Investor Relations-releaser, affärsrapporter och preliminära rapporter, prognoser, presentationer, ljud- och videoöverföringar av evenemang (live eller som inspelning) och övriga dokument på denna webbplats innehåller bland annat framåtblickande uttalanden om framtida utveckling som baseras på ledningens aktuella bedömning. Ord som ”förutse”, ”anta”, ”tro”, ”uppskatta”, ”förvänta”, ”avse”, ”kunna/skulle kunna”, ”planera”, ”projicera”, ”bör/skall” och liknande begrepp utmärker sådana framåtblickande uttalanden. Sådana uttalanden omfattas av vissa risker och osäkerhetsmoment. Några exempel på detta är en konjunkturnedgång i Europa eller Nordamerika, förändringar i växelkurser, räntesatser och råvarupriser, produktintroduktioner av konkurrerande företag, högre försäljningspremier för säljare, framgångsrik implementering av den nya affärsmodellen för smart, samt en nedgång i priserna för begagnade fordon. Skulle någon av dessa osäkerhetsfaktorer eller andra oförutsedda händelser inträffa (varav vissa beskrivs under rubriken ”Riskanalys” i den aktuella årsrapporten från Daimler AG, liksom under rubriken ”Riskfaktorer” i formulär 20-F i den aktuella årsrapporten från Daimler AG, avsedd för den amerikanska finansinspektionen SEC) eller visa sig vara felaktiga utifrån de antaganden som gjorts, kan det faktiska resultatet avvika väsentligt från de resultat som antytts eller explicit har uttryckts. Vi har inte för avsikt och förbinder oss inte heller att löpande uppdatera framåtblickande uppgifter, eftersom dessa enbart utgår ifrån de omständigheter som råder vid datumet för publicering.

Information enligt § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

Detta gäller för tyska användare: Daimler AG kommer inte att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en tvistlösningsnämnd vad gäller VSBG och är inte skyldig att göra det.

Information om tvistlösning online

EU-kommissionen har skapat en internetplattform för tvistlösning online (den s.k. ”ODR-plattformen”). ODR-plattformen är ett verktyg för att utanför domstol lösa avtalstvister som kan uppstå ur online-köpeavtal. Du kommer till ODR-plattformen genom att klicka på följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Ansvar

Information och uppgifter på dessa sidor gäller inte som försäkran eller garanti, vare sig uttryckligen eller underförstått. De gäller inte som underförstådd försäkran eller garanti vad gäller beskaffenhet, omsättningsbarhet eller lämplighet för bestämda syften. De gäller inte som underförstådd försäkran eller garanti om att produkter och tjänster inte bryter mot lagar och patent.

På våra webbsidor finns länkar till andra sidor på internet. Vi vill informera om att vi inte har något inflytande över utformning och innehåll på de webbsidor som länkarna leder till. Vi kan följaktligen inte heller garantera att den information som tillhandahålls där är aktuell, korrekt, fullständig eller av hög kvalitet. Mot denna bakgrund tar vi härmed avstånd från allt innehåll på dessa sidor. Denna friskrivning gäller alla länkar till externa sidor och deras innehåll som vi länkar till på våra webbsidor.

Sociala insticksprogram

Daimler använder s.k. Social Plugins (hädanefter kallat knappar) till sociala nätverk såsom Facebook, Google+ och Twitter. När du besöker våra webbsidor är dessa knappar som standard avaktiverade, dvs. de skickar inga uppgifter till tredje part utan din hjälp. Innan du kan använda knapparna måste du aktivera dem genom att klicka på dem. Knapparna förblir aktiva tills du avaktiverar dem igen eller raderar dina cookies (se ”Cookies”). Efter aktiveringen upprättas en direktförbindelse med servern för aktuellt socialt nätverk. Knappens innehåll överförs från de sociala nätverken direkt till din webbläsare och integreras i webbsidan av denna. Observera att vi inte kan påverka omfattningen av data som de sociala nätverken samlar in med hjälp av sina knappar. I det sociala nätverkets information om personuppgifter kan du läsa mer om datainsamlingens syfte och omfattning, om hur respektive socialt nätverk hanterar och använder data, samt om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet i detta hänseende. När en knapp har aktiverats kan respektive socialt nätverk samla in uppgifter oavsett om du interagerar med knappen. Om du är inloggad på ett socialt nätverk kan det koppla ditt besök på den här webbsidan till ditt användarkonto. Besök på andra Daimler-webbsidor kan inte kopplas till ett socialt nätverk förrän du även där har aktiverat aktuell knapp. Om du är medlem i ett socialt nätverk och inte vill att detta ska koppla samman dina registrerade medlemsuppgifter med data som samlats in när du besökt vår webbplats, måste du logga ut från aktuellt socialt nätverk innan du aktiverar knapparna.

Funktionerna kan variera beroende på land.